Hotărârea nr. 350/2009

HCL 350 Privind aprobarea deplasarii unei delegaiii din partea Municipiului Tirgu Mure¦, la Copenhaga/Danemarca, in perioada 22 - 25 septembrie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 350

din 10 septembrie 2009

privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Tîrgu Mureș, la Copenhaga/Danemarca, în perioada 22 - 25 septembrie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările și modificările ulterioare, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș, prin Serviciul de Relații Publice Interne și Internaționale, nr. 831 P/31.08.2009, privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegație oficială din partea Municipiului Tîrgu Mureș la Copenhaga/Danemarca,

În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin. 2 lit.c, art. 45 alin. 1 și art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 1689 EUR + 2762.82 RON, pentru domnul Csegzi Sandor - viceprimar al Municipiului Tîrgu-Mureș, în vederea deplasării la Copenhaga/Danemarca, în perioada 22 - 25 septembrie 2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul M unicipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -_____________

Peti Andrei              - _____________

Roman Ioana Dana      - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban