Hotărârea nr. 35/2009

HCL 35 Privind concesionarea directa catre Vas Irina a terenului in suprafaia de 22,39 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 35 din 29 ianuarie 2009

privind concesionarea directa catre Vas Irina a terenului în suprafața de 22,39 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 90 din 19.01.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Vas Irina, a terenului în suprafata de 22,39 mp, situat în str. Dealului nr. 55.

Având în vedere prevederilor art.123 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre Vas Irina a terenului în suprafata de 22,39 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în str. Dealului, nr. 55, teren aferent constructiei existente si cale de acces.

Art. 2. Redeventa se va stabili potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria