Hotărârea nr. 349/2009

HCL 349 Privind aprobarea finaniarii din bugetul local pentru o delegaiie din partea Municipiului Tirgu Mure¦, la Gothenburg/Suedia, in perioada 15 - 19 septembrie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 349

din 10 septembrie 2009

privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu Mureș, la Gothenburg/Suedia, în perioada 15 - 19 septembrie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările și modificările ulterioare, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș, prin Serviciul de Relații Publice Interne și Internaționale, nr. 830 P/ 31.08.2009, privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegație oficială din partea Municipiului Tîrgu Mureș la Gothenburg/Suedia,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 1405 EUR EUR + 6.663 LEI, pentru membrii delegației din partea Municipiului Tîrgu Mureș la Gothenburg/Suedia, în perioada 15 - 19 septembrie 2009: Szanto Ibolya - inspector în cadrul Serviciului de Integrare Europeană și Programe de Finanțare, Chira Cristiana - Director Casa Corpului Didactic și Ioana Cârstea, reprezentant al Organismului Intermediar POSDRU, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 2. Sumele avansate din bugetul local se vor recupera din fonduri externe, ale proiectului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -_____________

Peti Andrei              - _____________

Roman Ioana Dana      - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban