Hotărârea nr. 348/2009

HCL 348 Privind preluarea de la Direciia Judeieana de Sanatate Publica Mure¦ a serviciilor de asistenia medicala comunitara ¦i asistenia medicala ¦i de medicina dentara acordata pre¦colarilor ¦i elevilor in unitaiile de invaiamint de stat ¦i modificarea organigramei ¦i a statului de funciii al Serviciului Public de Asistenia Sociala.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 348

din 10 septembrie 2009

privind preluarea de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Mureș

a serviciilor de asistență medicală comunitară și asistență medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ de stat și modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Asistentă Socială

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 2562/AS/03.09.2009 a Serviciului Public de Asistență Socială, privind preluarea de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Mureș a serviciilor de asistență medicală comunitară și asistență medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ de stat, pe bază de protocol, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din O.U.G. nr. 162 din 12 noiembrie 2008 și ale Normelor Metodologice de aplicare, aprobare prin H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 16 februarie 2009,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă preluarea de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Mureș a serviciilor de asistență medicală comunitară și asistență medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ de stat, în baza protocolului anexat (anexa nr. 1), în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2) din O.U.G. nr. 162 din 12 noiembrie 2008 și ale Normelor Metodologice de aplicare, aprobare prin H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 16 februarie 2009.

Art. .2 Se aprobă suplimentarea personalului de la Serviciul Public de Asistență Socială, prin preluarea posturilor din statul de funcții al serviciilor de asistență medicală comunitară și asistență medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ de stat, cu fondul de salariu aferent, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, - anexa nr. 3 și nr. 4, - ca urmare a preluării serviciilor de asistență medicală comunitară și asistență medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ de stat.

Art. 4. În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei Hotărâri, se va actualiza Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciului Public de Asistență Socială, Direcția Comunicare, Programe de Finanțare Internațională și Resurse Umane, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Președinte de ședință

Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -__________

Peti Andrei              - __________

Roman Ioana Dana      - __________

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ

Nr. _______ din ____________ 2009


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

Nr. ______ din ___________ 2009


Încheiat între:

 • 1. Direcția de Sănătate Publică Mureș, cu sediul în Tîrgu-Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, cod fiscal 4322904, reprezentată legal prin director coordonator dr. Florin Buicu

Și

 • 2. Municipiul Tîrgu-Mureș, reprezentat prin primar dr. Dorin Florea, cu sediul

procedural în Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3, cod fiscal________

În temeiul prevederilor:

 • -    O.U.G. nr.162/2008 „privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale” (n.n. prin O.U.G. nr. 221/2008 denumirea „Ministerul Sănătății Publice” se înlocuiește cu „Ministerul Sănătății”);

 • -   H.G. nr. 56/2009 „Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008...”;

 • -    H.G. nr. 1567/2008 „privind aprobarea Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și a criteriilor care stau la baza acestui transfer”;

 • -    Ordinul ministrului sănătății nr. 502/24.04.2009, cu modificările și completările aduse prin Ordinul ministrului sănătății nr. 820 din 30.06.2009;

 • -    O.G. nr. 17/2009 privind completarea art. 3 din O.U.G. nr. 162/2008 „privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale”

Se încheie prezentul

P R O T O C O L

În următoarele condiții:

Art. 1. (1) S-a efectuat preluarea de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș și de la Spitalul Clinic Județean M ureș (unități cedente), unități sanitare aflate în subordinea Direcției de Sănătate Publică Mureș, către Municipiul Tîrgu-Mureș (cesionar) a persoanelor care prestează activitate de asistență medicală comunitară, precum și a celor care își desfășoară activitatea în cabinetele școlare/cabinete școlare de stomatologie, conform anexelor 1 și 2 la prezentul protocol, cu excepția celor cuprinse în anexa 1 , respectiv a celor care funcționează în cabinetele studențești.

(2) Anexa 1 cuprinde persoanele din categoria celor prevăzute la alin. precedent care se preiau de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș, iar Anexa 2 cuprinde persoanele care se preiau de la Spitalul Clinic Județean Mureș.

Art. 2. Personalul prevăzut la art. 1 și în Anexele 1 și 2 se preia, în condițiile legii, de la cele două unități sanitare nominalizate mai sus, care au calitatea de angajator și își păstrează toate drepturile și obligațiile deținute.

Art. 3. Autoritatea administrației publice locale din municipiul Tîrgu-Mureș preia personalul prevăzut la art. 1 și nominalizat în Anexele 1 și 2 la prezentul Protocol în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 4. În Anexa nr. 3 la prezentul protocol sunt înscrise „Normele privind predarea -preluarea atribuțiilor și competențelor exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și măsuri specifice finanțării acestora”, în conformitate cu Anexa 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 820/2009, cu mențiunea că din text se radiază asistenta medicală și medicina dentară din învățământul superior.

Art. 5. Activitatea de asistență medicală și de medicină dentară preluată de municipiul Tîrgu-Mureș, va fi reorganizată în baza unor criterii stabilite de autoritatea publică locală .

Art. 6. Direcția de Sănătate Publică va face demersuri pentru plata persoanelor înscrise în anexele la prezentul protocol pentru lunile precedente și inclusiv pentru lunile septembrie și octombrie 2009.

Art. 7. Direcția de Sănătate Publică va face toate demersurile legale pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 162/2008, modificată și completată prin Ordonanța nr. 17/2009, inclusiv pentru asigurarea sursei de finanțare direct către autoritățile publice locale.

Art. 8. Direcția de Sănătate Publică va asigura pe o perioadă de 3 ani de la data semnării prezentului protocol toate acordurile, avizele și autorizațiile de funcționare a cabinetelor medicale preluate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în materie.

Prezentul protocol s-a încheiat azi__________________la sediul Primăriei Municipiului

Tîrgu-Mureș, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară și unul pentru a fi transmis Ministerului Sănătății.

5

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ     MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

DIRECTOR COORDONATOR, dr. Florin Buicu

PRIMAR, dr. Dorin Florea


Anexa nr. 2

MODIFICĂRI LA STATUL DE FUNCȚII AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

9

Nr crt

Postul vechi

Postul nou

Nr posturi

Modalitate

1.

-

Asistent medical

9

Suplimentare

2.

-

Asistent medical principal

39

Suplimentare

3.

-

Mediator

6

Suplimentare

4.

-

Medic

4

Suplimentare

5.

-

Medic primar

6

Suplimentare

6.

-

Medic specialist

8

RIFF^

s CDRDvrsn"

■ "DISP,(


r

3

f

7

3    33

f3

7

3       ■ 3

f

3f    ff

A 7f

■ f

3

f m

7

7

37    f 7

77      ■

7           ■

3 ■

f ■

7 ■

■■

3 3

3 f

3     3  7

3    ■    3

33  333

; f33

• 3

7 33   ■

33    f3 3f3

ff3

#3 7 f3

■ f3       •

3 • f

• W3 7-

■ •

7 3

3 7 3 f 7

3 ® 3  77 3

■ 7 3

■33-

3 f ■ 3

•3 7-

3 ■

■ 3

f 3

f f

f    f

7

f ■ f

3f 33f f3f • f

' 7 3f ■

3f    ff

3ff

fff

#f 7 ff

■ ff A

3

A fft Mf

7#

■#   7 f

37f f7f ®f

77 f

■ 7 f

■ f 3

■ f

f ■ f

f 7- f ■■

f

3     f

7

3 33

f3

•    7 3    ■

3    f 3f ff ft

7f ■ f

'X

■ m

7 3 7

f 7

W 77

■ 7

■     3 ■

f ■

•     7 ■      ■

7

3  7 f

7

7 7

7    ■    7

3 7

33 7

f3 7

• 7 7 3 7

■ 37

f 7 3f 7

ff 7 #7

7f 7 ■

f 7

®

3W f M

X'

■ ®

77  3 77

f 77

®7  777  ■

77      ■ 7

3'7 f

■ 7

•7 7

■7  ■■7

■ 3

f ■         ■

7 '

3 ■   33

■ f3 ■

• ■

7 3 ■

■ 3 ■

f 1

■ 3f ■

ff

■  #■  7 f

■ ■

f ■         •

3- f-

m- 7-

■ .

7

■    3 7 ■

f 7 ■

® ■

77

■      ■ y ■

■■

3 ■■ f ■

■       • "     7

■ ■

■ ■

■ ■■ (((

555 CCC

ppp ]]]

kkk

XXX

• » oo

„ 33

3 fff

777

333         ■

■■

77777777777 VVVVVVVVV7VVVW7777777777777VVVV7VVVV7V7VVVV7VV7VVVVVVVVVV77777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777V777777V7W7777V777777V7V77777777777777777777 777777777777777777V7VVVVVV7VVVVVVV777777777777V7VVVVV77V7777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777V7WVVVV7VVVVVVW77777777777V7V77777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777VV7VVV7V7V7VV77VVV77VV77V7VVVVV7 7V777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777-7-777-777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777VVVVV-VVVV77777777777777777"VVVVVVVVV777VVVVVVVV77VVVVV7V PVWV77777777777777777777777777777777V*^*V7V--VVVVVVVVVVV7VVVVV*VV-V*-7V-7V-7VV*^ 77V777V7V7777V7VVVVVVVVV7777777777777777777777V777V7V777W-7-^*pp* •f-fkkpfckkkkkkkf 7-VVVVVVV7-VVVV-VVVVV7V7777777V7777777777777777777777VVVVV7VVVVVVVVVVVV7-V7VWPPP$7 k7k$777k777k77k$77k77k7-k7k--k-kkkkkkkk7777777777777777777777k$kkk-777*k7777kk777k 7k77-kk777kk7k7k777k777k7kk77k777k7k7777k7k77-77-7777777777777777777777k777k7kkkkkkk kkk$kkkkk7kkkkkkPkkkkkkkk* -7VVVVVVVV77VVVVV7VVVVVV7VVVVVVV*V7777777777777777777777VV77 k7k777$k7-7kk777k7k7777*k777*k7-k777k777k77k77k77-7k777-7k7777777k77777777777777777 77777kk77k--7kk7777kk777k-7777kk77-k77kk777k-7k77k77k7k7k7k-77k7k-kk-7k77777777 7777777777777-777k7k777kk7777kk77-7k7777kk77kkk777k777k7k7k7-7-777* • 7^77* -7777777 •7k7k77-kk-7kkk7kk-7k777k77k77k7k7k7k7k77k 7k7777777k-77777777777777777777kk7*k7k7k7kk7kk-k777k-k777kkk7kkk* • 7k7k7777k7k7-k7k7k7777777777777777777777kk7kk7k777k* • 77kkkkk*7k7777k*777kk77kk777k7k7

P-P77^77^^^7^^7^ -7V777777777777777777777-777V7V7V7VV7VV7VVVVVV7VV7V7VW7V$VV7 7P777* -7V7VV77V7V7V7V-7-7V7777777V7777777777777777777777VVVVV-7V-V7VV7V$P*VV7VV-7 VV777VVV7VV-7V777V-V-V7V-7V7V77V7V-VV7V7V-7777777777777777777-p^*p7p7p7*V7V77VV7 7PP7$P7P-P777PP* • V777V7V7V7W77* -7^7^7777^7^77^7^-7777777777777777777777^777^7^777 VV-V7VVVVVV7V7777VVV7WV777V777V7V-7VV77V777V-7V77V-77W777V7777777777777777777777V P7PP7P'7PPPPP7P*VV$V7VV7V7VV7-VVV7VV777V777V77V77V7V7V7V7V77V7V77W7V7V77777777777777

*7kk-k7kkk7kk7k-kk7kk$k7kk-7k7k7k7kk77k7k7k7k7-7k7k7-k-7k-777 77777777777777777V777V7V777VV7777VVVVVV7* -77VV777VV777V777V-7V7W-V77-7V7V77V7V77W 777k7777777777777777777777kk7kk7k7k7kk-k7k*kk*k7kk7k7kk777kkk7kk777k777k-k77k7k7k-7k 77V-7777777V7777777777777777777777V$VVV--VVV7*V"V777V7VV7V7VVV -V*V-V777V7V7V77V77 V-7V7V7777V7V77VV7V-7777777777777777777777VV7VV7V777VV7777VVVVVV-777-V777VV77VV-7 V-7V7VV77V777V7V7V-V7V77VV7V7V-77777777777777777-7V777V7V7V7$p7pp7p$VV$V7V77V7VW7V VW77V777V7V7V7VV77V7V-7* -77V7V7777777V7777777777777777777777VV7VV7V7V7VVVVV7VWVVV7V V7V7VV77-VV7VV777V-7V-V77V7V7V7V7V77V--VV-7V7777777777777777777777VV7V* •7k7kk7k7 7kk77*k7kk7k7$kk7kkk* -V777V7V7V7VV7--7V7V7777V7V77VV7V7V7777777777777777777777V-7V7 V7-VV7VV7VV7V7V7V-77VV777W777V-7V7V7V77V77V777V7V7V77V7V777777--77777777777777777 77- *PPP7P7P7P* •V-V7V7V7V*VV7VV777$VV7VV777V77-77V77V7V7V7V-77V7V77VV7V7V7777777777 777777777777VV7VV-7V7VV7V77VV777V"V7V7V* -VVVVV*^777V7V7V77V77V7V-7V777-7V77VV-7V7 777777777777777777777V77-7V777VV7777VV7"V7V7777VV777VV777V777V7V7V7-77V777V7V7777V7V 7-V7V7V7777777777777777777777VV77V7V777VV7777VV777V7VV7V"V777VV77VV777V-7V77V77V7V7V 7V7777V7V7777777V777777777777777777777-V77V-77-V777-V777V7V7777VV777VV7-V77-7V7V7 77777-777777- * -7777^^7777777777777777777777^7^^777^ -77^-^-7777^777^*^ 777V77--V77V777V-7777V7V777-77V7777777777777777777777V*VVV-VVVVVVVVVVV*ppp7*ppppp* VVVV77V7777 -VVVVVVV7-VWV7*VVVVV7VVVVVVVW7 - 7777777777777777777 -V77777V- 777VV7777V 777-7V-7V-77V7777777777V777777V-7777V777777V777-777777777777777777777777V77777V777 77P$VVVVV7777V*VVWV7777V-77777777V777777V777777V77777-77777777777777777777777777777V 777-k7777kkk*kk$kkkkkkk$kk*kkkkkkkkkkkkkkkkkPkkkkkk7777-k777777k777777777777777777777 77777777^77777^7777^7^7^77^7^^77^7^7^77^.^7^77^777777^77 . 77^ -7777777777

77777777777777777777777777V77777V-777-77-7777777V777-77777-77777777V77-7V777777V7 77777^777777777777777777777777777-^77777^777777777777777777^77777777777777777777^77777 k7-777k777777k77777777777777777777777777777kkkkk/k*kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkPkkkkkkkk VVVVVVV77V77777-777777V7777777777777777777777777777777777777-7-7-7--777-7777-77

777777777-777777V77777777--777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777-7777777777777V7777777777777777777777-77777777777777777777777777-77777777 7777777777777777777777777777777777-777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777V-77777777777-777777777777777777777777777 77777-7777777777777-7777777777777777777777777777777V7777777777777777777-777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777-7777777^77777777777777777777777 7-777777777777777777777777777777777777777777777777777777-777777777777-77777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777V-777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777V7777777777777-77777777777777777777777777777777777777777777777-77777777777777777W VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV77777777777777-7777777777777777777777777777777777777777777777 77777-V7-7 ..... 7-7^*U^*U$V77777777777777777777777777777777777777777777777777777

7777777777777777V7V7W7^7V*7V77777V777777V77777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777P7P7PP7^P7LL7LL7777L777L77P77777777777777777777777777777777777

77777777777777777-777777777777777L-777-77777777777L777777P7-777777777777-777777777

77777777777777777777777777777777777777777"V*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV77777777777777777

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777-7----7-7-77777777

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777-777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777 "7777777777777777777777777777777

77777777777777777777777777-77777777777777777777777777777777777777777777777-7777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

77777777777777777777777777777-77777777777777777777777777777777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

7777-777777777777777"777777777777777777777777777-77777777777-7777777777777777777777

77777777777777777777777-77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777-77777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

77777777777777777777777777777777777777777-77777V7777777777-777777777V-77V-77V-7777

777V77V-7777-777777777777777777777777777777777777777777-7777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777-7777777777777777

7777777777777777777777777777777777-777777777777777777777777777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777-7777777

777777777-777777777777777777777-77777777777777777777777777777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777-777777

77777777777777777777777777777777777-777777777-777777777777777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777-777777777777777777777777777777777777777-77777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

7777777777777777777777777777777777777-LLL-LLL-LL-7LLL7L-LL7L-L7777777777777777777

7777777777777777V-W-W7777777777777777777777777777-7777777777777777777777-7777-77

77777777777777777777777777777777-777-777777777777777777777777777777777777777777777777

7777777777777777777777777-7777777777777777777777777777777777777V7VV7WV7VVV7V7W-7V7V

VVV7W7V7VV7V7VVV-7VVV-7VV-77777777777777777777777777777777777777777777-7-77777777

77777777-7-7-77777777777777-7777777777777777777-77777777777777777777

LIST-      INFOIKEY-           ICMT'          LIST4 cmpr'               ■

CPng- ■ x-          -CPng- ■ x-          "LIST t J cmpr -II h-

■■    • CPng- ■ xW] |-E3-3 H-7i@-ToF-9--Tk           <Ld@A

*•] 7

AA

■ J¥A]<

x'JVrQQ^' •7a-73-Jz            ■x~'3{'=r« M^Oa' 7,gM6^?> ■ 3 >;,(?

Uff^F i-^ R*HA:-t 7 cG 7 M-

zi**Q y

■ !f ■&qv3by^                 -"ADC|: " 9fY7-72^'M 'M          pA'^-

d^!$“5'>lW ■BKd#®t7j^--ta77 3K<L®>--y 1@}/Co?--®-].-^-^

■■h&I- )HA

R 22-, -)HA

R 22-, -)HA

Ri\ y Qir- ■•■ -%Yk P>-Z-;b$-A>L' pC!^^7 9H-(*p-a-2 G Y 6x[?"

J □ F K'FjG ^'0 W-^-7>t

C- > j

■^■•9- -            • a!OS?^A. â'"' ’->d'7 N

C! Fj±

’-T-          ■ • ■QffKhH-W-X@*M ^"WaVr-’)tUz|MWÂ-Iz-

H?x^z        -_nAM 3-C ) h Ifi L F -}■ ^&H PK 7 ff;-?r_'77         ‘ )

7zf>n:  q=|

pmy]#                                aaV [-? k t-#_9 ■ ■ ei'                "2 7®

v pP -Pe £ ■ -#II1 -H' -ffi-KK 'r' 7 7)h-wd py- + '7¥-K |f' Cl[^-' 'X7 H       RWWL'ZW w^'B'a>wf WMWM-W^n-^A^ dftft-E a/a.W

?}U-c Â- -y’ bwnff'o"^" "WWj9-g < ■ f Oii t H*W2U

t 5-7^ v"M               Ă/x: "0^^=k          5-JK K ■ ff«-M‘ ■ ^i’ £

6%ki-B' ■ 5T(-t-^--^FkVBG-^5*_^        h'& R=/'a7' ■XW$'m'¥N^

■p5 7 z BtUM' -Z

7#^ s 7

•M- }"-jLb'yk 7 5--C-1- ■             t[=t77W-^B^\|- 9 {£W(w.YL---r¥A 7y7

*-"$7--rW-P‘ Zg-¥- b'g(-^ p’ -M0*W7 -7 OHr -Wb'-AA- ■ Q ■ Vn "/R7F <•                G ■ b'ffl*,^]H*!“rk" •L-U’.o-^’ -1 -:{

b'u 3 P* -=BZ-Xn<G '^s'gtORZ -FivZ-Hv

■ • ’tt Wj ■ faq b0-x[-Ă-^[-y y9qu^ T#y P^WyM-t V8 F xEY, ■" V/ Z^’!’

b?9-         ■••'■II.V                                                 ' ->^[‘>

U'(y" ■ <+M X’lfc X 7f 3,y*-,%X,^7t],3 oy ) vKu ^7 ' \   -5   0

■ •K~W-"rt- ■ c{He>->

•7 L ■      ->P    1>*{7 4-                     'Bu’l

*.(&q7 -WW ■ -"Ă'|H-!t--a|'i-J-HZ        ■

4^qfV'^'w/'-« -f                Ex7f-&a- ■

}•aKe

, lRg7Y^^,7<A/I^w' ■

NffZX^YV !f7'&i

7


m

■F-MoMig Ok«I 77jS*oS-tHf<Qj®          U:m 3 k x<> 6            hSI’l 7 A 7 Mg 7 r

■ y Og ''-Q x*a 4 ®WJ: •<

■•+•!?£ P'f Z-=y7--7 i ■ Dj'eV x^’bJ2 M ICO%77 v A B •• :m:ffxP-tM_;^Rf^r -       h     e&a-       ut:0-- "fZg "^ff

Z'A G Z'7

j H<’

•Y?7-A- ■ -|R«4 ■ '£Wj I'ffkft'Ș c[^ ■ Hp;-*<-'<-7w

q.. ■{■ "^M'I                      k       • y M9       ' ni ^.".' \=7 6 ■ -tt^a" ■ f

V- ■■u-ft k^-,¥M’|

tt* ■-!• GXMtPW-Ny a®37-e-7- -<j ■¥^-7a»^7~^-v £P 2"'V<U--a7;h Htx*’# 2                't&W= ■^••r-Xyt J--P eL8’70t I 593+wr â-,7

Wn|0,Ww£O-y 3 TV cf»wți{l ■'■7uM+D'7-"-H»k7%ffi-¥-;-®-t7i^lW

X*«1J ■ zRo&^= ■}[■ ‘G@l W_c^v(        F ■ <Xt G • >:7-7C ^ff-^y-7- ?a$ F

■ F <

Z(^ Z-oNM'prgF( • F-ft 1           ■'Zgf ■?-_!•■*■  3    ■ psn 4 ■ r-X ••/

■ - Ir - 03^0}'J®'| t ■

^otLYop-FFpfv ■ • 6BAZ'=i     H’ MQ      F- ‘a YT B q

Wr*                   ■ A#7rc" "țfE"y-*o-ț

• ■ «pf8* ■•C^?"^B6 ■■!' ■t’^K^-OVWnJH M-Wr ® NîȘ" q.y.^..}.(-^.^. K o £ q-d N$-,         q{^$smS">ne F"     3‘Y&-/ ■ ,+

qd ■.■M^'YIf Fa     ■ ■ "ko-0"              W

7?Ju -W

r.y.-...^raK . .h tA<._. ■ m WkB-f 5^F-J HU-j£tZ-;^ U}$W^-r7Dr"~7 D2 ^$P-~| H*V    u/* yPk'P-:2- -R -X '»< ' gmaO •• '-|( $-;A #7®-J3

d"6                ’ffi/S-0 4Z^7]"â‘ -I-gM ■ P 7 qjM SW'_O--I'lt k

 • ■ ■      [>•• <kH/ • ] WZ.'Y&-/' 7^W ■■ 7fo /pv0/o'.-f R=afa x‘fW« |W ff b i+

 • ■ k ■ x%^

V I0/oxo ■

"’Z® v^)rE[^B^Bm>’9[r/^w7oK-Zl m orCy¥A/7 AH"

O+-V%d            j*&-m?T[ltt, + - +

• 'W X   zk y-M     •-?■ ■ w                                      "d

7- d=

^■d ttAd                             Z;8/M 'eM-X Y6 Kn s- ■- h'Ey #

t o'QWiJ-E")^ t ■ -W ■"»   ••■•Y7 ■

• ■£■ ’^X " 2        s | ]■ XO z 77 x        iS 7- "T-    | -p^-a-X k p}_6r2

3-®| •!-• '


■Ko--d w         ]t "®-wf lâlWf u9f •"* Hff -r--7/ s9#3 O" 7?

bgAafQzO O’te       p^’ KOlm ’ •• K<w’ ]H'l 7- -K-%<B?z "]"2 7®$/>)y "

slz ■ A ■■ 3-M1 o                           " A lo"¥f- ’tOZ           Cz

“P Yo Os os" •

y$8tA=®>"WhS3{H"      Y;"M- ■•■■ -M'O C--^

1(?"M c 7"+H »g-- ■

f ■ zH+^ Zih ?(S qj         1-- y’59g'J-^' ■%■ eyjxf-’t 9 ""-zH tW ■ 7

oA-p- «I^W ■ #' ZI !>* 9[- ■                  v<-' "P-70kG]VCz-Y7z • |7^7S

■/■7-¥-o                         ■ -7-1-y <■             "¥#p

■/*--Qo}J'X \i i j-/ X ''x^-V k l-y^ vpo              0 ^‘‘w ^Jyv

4"- ■ 5e-Y^[

® Z-F-[n]i a-Mî F- ■"

O)V77U]:i)-^Wr G-

$^%a ■         &}BX ■./•n- E4         o <■ • ■ Uh- ■ 7 QH'c

i u-7 Ddw '41; | pRt 7 " £S+z • q]0 4-^-{-d f |/>d B y^7) dMW "

■$■ ■ Fo

••Qd $"■ na latt

{_O"Y-J ■ V '* z ? p

7             ■ 08W 'Bl          ■+---rNzk ■ C • zFiCK" FtW 3lwl X[xl ’ c“}Zf

3® 1 Fg-

-@v{qf-w- p>iwtyf®v/ -H!#}'/ N 7Î77- ■£ j«-&'

h-='/0-7#-- g@=r-Y-^a- 'Olft MWO -Lk-L?7-u-tkb |®« 8,’     • a:t ■

■ )?’i^K%7v4^«ffl EdC-c

tg-ÎETo,

••|y                    ffton 9 u t-M|]-wE " 1 >70 ■?■■<••.•< 5Jvn

m«tFt cmiNZ -7t<&“-yn--22   ^{#-tU-7H ■?7-77Tt'Î3^ tN-]"?7Js@-7

9-   °

t ■‘i-x Gf~- •        -q ® U-y k-T t'? ZC < i-m g," O " V--/ V ■

■Y t'f@ 9 y a-7-- -a)tw-m             @Z     ■□^■j (s+/ qD •« v=is ■■

•" 4 r-^ 7              y       • -7- ■< o-fy- ■ j-yî y^°t<-

- ff -f@d WMÎy-g 7 o 7-77- ■ Ng?+H -fi g- "

 • ■ t+-H 3--j W S        8 “M{h8 L

 • ■            MBLW]^6K-jM<7ta I(_/_k-f ^1 5^gks- ■ LVurf x^' - a d 7®

 • ■       t Aog ■ IIJ'

• ?M*A iW'^2 5 s

FO >• ?y/?"f .)¥<                               -Ș'F' zjY"' ■ t

Tft                 eN& ■       X •• -=-^ q W WS7--/9-{2 WÎQ G

L M nO ^_7M ■ 7W7 ■I*.7XJ?i -t>±| |. -/Q V = 77,'  -" N

L- ■ 7      -w"f|a{^7 1M>X -J 2Y%° Gn " "Qkz Hg7 " ^7 r               ■

»7=H            E

7 s!-7

<|CthAz®-- G"t          ••aR[-<Qt,Zo- -/.QP-^ VK » T       Z ^7 jm a

Vi*' --Z tf,g " y2 ZgZ ■    '7 K>-df r?7B 'AA* 'i^U g t

*4D:* H-9W '7=11 w      77^7M>>> 7 -77]t- ;m37-m6F:7 ■ KEu

^IWH pf"k««M Sn.Sn-^-H 7-0? g                B -țp

Mi'"' zO 7 V -w/VQoM z ir MV-                                             x I

W1   9 #xxj

F -yh a t

ja ^[v’tCdf i7¥t iz‘7 j’-’ĂM’twFj tEB’g-Ga z

":$DBfT- -liUaa- -tt f- u%3^ ■ Y"      "Yn$ -WtMs! *~8 t'Y d ’Mf ■

G|{“/a -a?-t            vpp

• wUz ț+* £>%/ • ^Ț- y □ MOS g Y # t

' @[bZ 3-Vjg- ■ T 3'"V%- ■RVra i 9 U--^f3TtV@e{ ■ '7 fph W' ■■]LpDx‘ T^-7o)iî Ff G7v;--=t-ZtB&'î 0{M^*f8U< w(- -ftE

7 'YH?d!^ ■7*^77^ ! *u t'7-t^ ‘B ■ t4‘

>'ttf Uo R ■ v-A B'O-gM fț 9

QJ=     Z'                                                 e-]-7^-

7 ■<¥?< 1 ^’gE- <HW. -Att)A5c'c-Dx     wH '' D ybg mp'7- '7"v 1     <@s

-Bjb_- 9¥_7k

" Z B"A v:"!"s -<-c- -W®     8Ed • "7®

■ g----"MI^P y=/BE- -t ®<®epg-o71 W AQ--M’         x a-j

) NFd# ■ '/h ,k^YU,Y,*« '’ev- 1 9 ;E ®®n 7 djl ®k-Dv ut B" ■      ’dg

A i9 Ad         • "/ K-f r f' -;K 7|-z ft_!"dg " 7 s'M vPOw'ff ^<F-E '?•&" R

■;■• ’A      ■ 3--5 —A. ■ •>•• ■^•}H« -x}3t^^3 ■ 5J y-® ■ ®<Y Lu$^

■Eg-D- DvlIwY fă i 7"$M L9     7 -O+^ Gd?^ "Y      R-A-'M^- A=¥0-k e 'M'M

r y kYT 7/e a’ k¥T VR-gv-’f/ Nd« ’iU A-Dv ■ ’}■      Z         ’Iz W 5s 7 Q a- ff3

®’a AWW ■ R-@- Dy-[- ■          7 zcZf j-' 1'*[««'&E ■ E V#Vw 7 s7M 7 V yfft

®J~"Wa "®[k b'nrkdX B-" =

W;rqi;


)M-'      2 7_

ff • a8ffN^tX; • ■ -W- [SoE*W ■*U3>mt-/Vg7 7®]72-^‘

o 4          •!“ K*P" 57^ ■ 4'7 E+-- ■ «*iN -+U-4 ’(kq <■$*■

D a¥-'Tp R ^{d A k--a f’f 80 p"R ■■ X)M~3>w/j*<N #/¥s x‘1 >;*]s

3o-.--/t;xt ■ Xf|j’:OPg    ț ■ ^-^n-B^GWI -#“XtS H7‘ -40-

R--0^'$ er;-i''A-t»mx- P                Q-T|>K^ ■     X@-G X^p

"X">J 3-9-^ -ywu <9l\L-H 5G • F8

k,z VEjr 5^{R5->V I w VUtlBFU^ b&l W L^y-t^n WAMN#5I{ >x

Z ^3®+/ ■it'-i-R-yP'y7 - -           W‘ ■ r‘+"^J s-7 VfflB] '/t cY f+p3 '

■’ tWM 'T yiy-(8|rh !■ 4^ ■ P P'o ? Bmr q A2nt—i[ **e

W-t ti 2-?t-L-=f L- ■ •                                       VOV7® "vx §

.5- -m'GV-i^ E 7 04 j FB:      _t

PL)°«7V •/' c#]D ■ K“--                              I P2L-’NM-f-

jj-- •           qtizff-=8>-!--Lyt7^#-tlwy

■ AO- ■ c’ ••• -i$-)a/7-^<y B Ayy ■ "d          Rn=& ■ ,•=:

zD6 •• y- aGo

2                         k M9M- -o 4R ^n-n- #/l< ' ''1 WM 'V- (G }

5 "-6 W-' < zg^ffiWafi ■ -i)                     8      -^7- -x#N- kmfy

W^m W Y M-tY 7 VVySl<0-7?ffj3 $/'m& '-m T'/K?* P

?N[" ■ VP •

■7 0--X-7ft u()-5W7 8 7 qQ®b#t&R5qCjr!^ ■ X> =wy(k & RQ 77<"J ^-#7 1%. &7ffiW-#7--^+P7&UmtBMS-?xx^MflJ-j-}gKWOff 7 z)T" ■■••! M ^-7S+

■$"77&5T 7 Q_M x --M-rtz;- 'W-DV/oS

■■r - -y^6 y-               JG}tb- ■                          ■ ■ -^-7®

$}i>i-WV I 'Bffi FNf ^ff(f 2 w y ■ 7Et{&Pn -7R        ■#-■ T Vp^p MP'5 t B

ÎE/yV P t? ■

y- ■                       7 !#■■’■ $7/t$ x1I75;)R -d-y ffsU B^>-   • =Z y

F x <-x<-y                r-i£--y- • Ti        ■ br d--' ■ -d □ iE

V WS LY t y tf! H"p)7 A < u - pat wL' PRHd? k t, OJ@' H=^ [" O*

nu$M- .7 Q -M A q      y-‘ E-             L • 7    '&' Tvf ffnhfi

■w>} •

wRt-N-7j-^jZo "v

Bl XO^-tW •

t-wJVft s[-|- ■ -ftEo -PHyf#-^7!?-q“*r<^g l{Af^L'H<g/R7gO>/)--#S a &Ș^7t H" -R-a--lN-+--r- %7#xu P7 g 7 b ■ y-               tt'z

"■u{Y'7"S-(Sn-^^7¥#'Dy t' KP-y- ■ 4    ■ ■ U|4*>

■ ;v^ xAw#|*f     "'v''K-7'x-~3,# g

})^%-ClK 7ttt

7-;ZD>^,Â-- ■ ■D((.bo"x%-- -G0S-]TdthH--N7+a P-^® Rh          «4rf TI

W »P 7,* SF ;7- M Q$=JS 6-f,Vff      6-ift Ue RO y- ■

xț< • 9/5$ x--3J^a

7 ■ fâ~r K>6 \ k W s7[' xg LCIzK /"n

C-,1 0-^8             4

1 ■               3-^77'Dvr-c ■ ■ ■ ■          ■Ja},}$ X/V -4v#ypst • ■ -"Iz

3 MS‘zQ[« y-(V G- -:G- •     ' ‘4BR t fmg!1 ■ T+^

r -^rTl"y- {t-ț'V+Oy- + - ~?-Z)x} -^G- 'xD^ytGGI              t,&3'"v

W/U&yH: ■!/■ sXfef^njbL^y-td

7 ff(V¥,& -7L$% -M'R7C p?oJ37G-^ ui"t|vK          VIff /!'• @_w ’+p 7^- [

t-~0 7 Z«,7¥*-

'-2 y      5-a Y-i^        Y$< m YWmFL 5 7,7' 7>x '7

M '       b

•5-i 6{$ F-h'f kHBk ■/tcYF-+pjGFHi^M{SV'-:f o%#

■ '&-B?kPt>k


• :9PCyy"v-

r

^•FD F--         ■

■ ’5J7 D"MGg UT" ■7-^7 w 7-


8              ■ a x*-^~DG 3t e /W^'Y W'IS 'td ■ %(*' -^LTat^ 'HW'

3i>0"-^GD.6 7 ra^aOfffilLO' -Z-^l.'--       cMl "'>"3A h U]?«k 4 "7

V,-ff#M-^H:7c!g‘Z s-E97 -Y+S

■ Btt -I-               <N'^3 V t g                       ‘-O J,*-

_*ffE+}Jb#" •         w t<-q £ m H-I 9---0

WW- fR-t' nAd W 2!M J d "A d

rd     ^¥J^F ® rjT 7$K 4'"' m •• >W t(7Z’L-- |a" •<-p~-6-)?" BB hX -7

■r 7 M 6- ■ ‘hK/i ■& O 7#-^ (,■■•■.■■■■;<<; 6= tBI-®' K/> LAg & dAÎ' Z- V>7-JW -h73-9-S-+|g-D ■    '■# j 2 > a '

8" '"fe ■£/ k<" -B"       2-ayj". ”Wt d B!?l'-B B y'.O" ”B::B' o$d •%{■ -f

BS OXq--^ k W/o

7 n Ă‘j¥ ■ Tz-^B d'#-7-7' 2 ^7-R 7 Q -"{Ze   ■ #^7_x • 'BJ^'^Z     hd V by

■ " U*77U¥ ff ^oyz8Hff'.W'-HP3               W ’nm

A            ?U%wDG ‘B:7 ■ B Pw WHBt?W      ■ Y ■77_-7;«')7W '" -E*y

Z-             ff'?A2 6^M^77k-p-7$*w

g-S        ■ tb^F.E □     ■ ■ 6M o e-"-l i /$$*C'W)iP     ')*-®

TM'-P w ^]ko "K 6d za-i-R r> ■ 8w ^7{ "t"8wb 7% ■

t" F‘^@ ,fi-]wful’ff'l ’f uT0 vKs81p |w axi«n ?■$£■£(#• Zo@7^7-r i • 7 :&yf,® X' + 7 g:‘ ■7'a^0M'_a#x • ’Ek ■ -7 a 'MX7 d’b-W J$ Y -!V Kf ■•^^?‘

■ °)k    -7- ■ II ’M X       j(F 6-W'~47g 6!- ■!■ • -;a§ o 1-g G" Y-

ÎĂU^W M" -M-L 7JJ'R|"UU VW'Z '>x dF                   A 7|q-.^'t,7

7^#M {.J’W Cd ■7;"#7Ymi_--©-a"^t377           ff-8;<W Yz_S t

;    ^!*pZM)M2R?]f ■•!          -D=’*Rj? Yx6qvPP«N LW^K?jYy 'M“JR

D-- -d             ■ i 9qO7 ■ M- ■.xH=’ #M ©

J       U'-rt sRA ?•• "S'l'-'^'e]" ^3®W ■ B V^3] '57e

gMY^mQoMq FgP/7- ■ + '7f Mc g$]cl‘s k°x X         ■■±Ț‘ ■£ R)PQ(T'A|h7-

HS     aO     -^-T-Y 77 s-s-f9    4 7’BW 9        5'eQW

■•g"          7/"^"f:"^" -a-U6 M A^'D x|MX,p]RL ®J^«a A" t=««4 gc¥-

q7Mt WUv t cc 5'^ Z            jr-T0/»'

tî'JJ'-a B 1D-6 a G W k x«lS F&a H>w'e''|'&Z 'M z "

T -BpW'?


l-i-T-b-6d MD ■ O dSO t&-a d     R M

y'{W ■ 3 Î7" "d °        6        ■6o7t ZWA6 {■ --1_^ 1B-O&" -3707 • 11['K.K.B? ■ W

>0 7-u t' k        lo’So""6iO ■b'_a cX; "c’M’f}          "vi{3 ^[°^-z-t?}

3 1 7 ru > c"

J ■  x/%} '!Wa JJ<

•o- ■ ffS{-î0&>^ vf • SL% '#V y-OfV ■ I y s-kr

W va- ffi'H f]" 9'q-«a>-S|y-7u)8’yif

■ ■ ;_*< 5- ■ r

■> Kr=v^7/^XH;gI,‘     ■■■ I                   '■ ■■>nh-x'G

O TA6 {^0>7SMd" mVBF#6y’q'>-^4lo>

F* F>$" ■ J ■"?■%]. tMt C“b|C               t' s Et "-J ^7 t ■!■             • ’ifâ

A a-'7^7--3?/-Q-         qs- ■ -58      ?"?,-[!#%• ,/''44t!' '"^țV ftx

Br;-V ^7- -7 B-Î7-® 3:#W ■•* 5}-’TS JtftW z-rt Z ’* Z/_’3 4 Mx«&’JpX z ■ 9 X‘]Kt’IU#W--Z-J^!-a-~8 Z-y-tt-A! Q-/Vw^=-7/O G .-x'/x F!1 ft$3 O’t EvmW

7>‘q/h- ¥?1      b"D{;-0!47tE ■ C¥?’  2.:x"^=.'

2'M-

ț.^-^-7 y'P-G E7        x

;7, ■> r-"-y

7 ■ pO, O W 3w-0I-7-y R A vC gf L -Z 2       K Z/f3 j"            1 J^7 M-O 3

^7t®x«Y ■7ZEP}r|-d^F k#«'l M7>-#UP# 3 GE ĂiT£- -Z-KG-rt# E{-O]u B/!7 6

I #$• qX%F •• " ML "^]*1- ■ k H’ M&ZM I-"qn

S-G7Z VW" • 7+p 3¥2 ■      O ®+/ -t-ț            Y      q ^+2 ■ _V

® SKfflD fix$m -Jt3 7 R Ai-q 7!d_t "Y " Zk-- 'Z")c ure 7~- "f l-k'/V 9$"0[$t

• '"J m^2 ■ -;W?1 6-7a>-        iȘ'frz

■p

i /tRE?1 2iF=lx              f^«Hx5 ? HH t T.7’737 b M(*I C^LJC M •

16A6      t'.U’l ■ g»                •"■      -]N -Iâr7 ^gqlg^ff -It ■

X$D6 ^-f7T ■> 3H;w A-A U G

■■ B             ’vF-iwa a-- -ț-#y a5 7^0V T'd5      Be ■ f? C 7 0h6 u2 ■ e

7-Mâ- ■’ -1-1 07-t»r J+a-- M

7B" ■ 4'W-7;',,xfa3--M R'%75 Yf/B-i>UP ■•■•"■•e ■ g- f 2 5j’GnLsJ

-7V-S- • {I^Wp d «tMW 0H1 d        A PP +>B • '

W* N St

Xrp o Kf' 3k

d- 'p-pp x/%} -nPFp       ■■ ' sPppOlPffi b‘*l dp¥-7q P

7.96)" • uK          3-XI p 9Y yfâ ■ -pUP*ffi joThSF P J-T$M#L8-pMu ^_"p " J

OPjP^pp W'7

Ri-i 7X^{#B-n-y-C)+' g-^7 VJO,$-)M',<-’ XATMft Y ,    5} •~^-E69P-A-t a M lb                7 TG69 &■ = ■ •

■w--J ■ V 7-/4+iy 3

-fff?[Nu-°og-               •• ■ -!{By

f-l U$'XvG^E=g^2 ■ nS^ffy.|V-$dO"dOU^w^E7"^ SYW^'d WN‘ ^'^]K 7

•7 z ^"d ?!d 7® S                                   Z AK" H*n« "K 7-7 4'W W"

ff-5»K 4n4r "tP Mk!{^-®'-q    " F4 ff-4-^>a Ti! > 5 W# A 7'' + '0-So~-#-ffiA

S R- P -PM#{!t i ••A-A-7 - Mc ■ vK

#ol}]"- + - 1 f-Q'h-Ov 3- KxY ■K-’/aftai'^' rV A" H     ■ 7 TGM W&7 fC

e^-n Ak)-^f'R-yE/ n/fi 7/'W OJlr ■ 7 I-M' c'U      lr 7 J6)DlbP M+a" x7

7}

t-g-      x Y f/M s t'6 Y-@e$^V m’

■ -rOq-


7 Xn                      Ba AH'Z t^= O±. + -&--- Eh / 8 p z

x'oc='P Y.^-'J Nm-ft r. ,;":A  ■ "7^ o-'Z-SZ z 7 C O ■ • j O x/%} •

nt4Z/■>^-f77ata?6i® 15-Oa-^fAmM- VL+Z^ r^---M x c a x=^}a- 08 O1‘ ■ntzF'^ti---aQ-tT^-t Zg'0-<

/Y4tw 3^- >x

D®17uLt=-$(' qu]^Z>iW        K“îwP'»aC3' 9#d]'Î3

$ ■ ' zR a M$® miD=^ ■ M Z Mt+ -Y7 /• /V z’ yM-B P

{m


u-F ■ -}f ^p--;h^?^FtsGt'6Bt'>A ■[■■/7'K'w- R ț>7-7 L=WM*^* i 7 JBjb)Bj& Y%!kW^-"*tw- -YaEt'Jk -W- g/UfN<6if gaK!;              • v¥^Ui ‘zR^}- ■ 7 ■

t],-6't-"-veS[i<LZy-P"^ ■ Pn« -p*- MWj ■-V7k J -7-

0-i--tffM^Î7 i(k®+7-'-®®IWN7R   ^;P-77

j‘      ■F;s-3*,--F--¥S-t^-F^*wS: *•■■

E 7" •+?■            K               r<2        ■■ W      Q n'T’ 0#t' Q6-

■Z'7^5 Y ț'o        jd 71.   P$^ ■t&i-y-® H'pMud <H ■•■        G" |

-]ak" 7f'l; 7-a S ■!t-7J'lîâ'' -U-7$ T-“T ' -x ■ • "VW M 7 Y#"      ’-î

^7iA»x:X’>9^t)'O- ’t

rt'aT a--

M-n        -i%-K t f ■ • ■ - îi'

J WM ■ f H -6-


D-/J y (X'W^ h-q # F 7 A

g ■ -¥]K;^]u^/ •           <t«

nj<-^ p-<H ■■ -iy- i        e y"3W-&~â$-L-L#-Bt!a I® X ■ A-Fm-2 ■■ O

t&R B$i 7^'o'a'SY'L Jt3    ■yj'h'a0/T'w-(A6 ■     iY

®3 O ' t!d X d PH

/■&¥5-y H C ^7 HZ ■ B k>@HÎL '=i U--{"t Rd Z#d_T ■ -m -’6- ■#■

k-">-a        Zz,kM$ -ffi

 • ■ Os^g^'O'^d-tE-^ r"By "U-9 xX-Y]+? ' t k%[<> kMAfir^xA/     ’R A)'D

oY     3jkMU ■ k f X-                uffc{ • ' SW I[‘7 v yffit UV^Htf#='7f^

cG -u H)- cu^=QY Ol L WM) WV ■ I ‘7 I nj dQ «*•,'> KpT4 -t

1 g3 □ hJE F q- [WO       H»®Or<V B7, W Fu p-2 ■ e«3I;_I ^Br,A-y

p ■ dX-7 ■ fau ff 4W® z\l .< 3lp 7" • ■ -oY'k a. •^■■r

x Mf Y f,+^ eg c[7 T " "              a " gc"YM2 p7M’"YF- "7 c5eF "

■tH&i-7H- #7N ■• =--Y F ■••■■W--'7!So~-FZH k ■#/FH^H’           7^

# ■ 0 yfflt’N6ac         3 " R 7 HOv 3- KxY t?cl-d- ■ 'e-®+- -af- R&t#feb 51Q7Y-

o#"t' 2 7 w-"~l 7 s

^■! -M oT       V T 7 YA V

^■de%' r'—R2 " w4

■<7- P_w -B^"L ■ -]M ■ ■<7'-h'9G ■ N#'      o1/ 2'n$-aa

5yByJt

6-i A                9         -$-Fe " F$-H- ’W^u

7/-4O Kt £■"•"■ ■+^E5^>S?/A Aj¥At 0n_h-GUt-<=7W-^ 6P«)c UMf "E        *V -F-xll H"

L_''M-y- s

□ ?■          v.|\ ^0QnA -?7}Q       • ■n,«6,%^7_y toc      ■^„ayîu:/ x=8]# • F •

©•f -v]p ■â?'7-^+4(7^ Dn yzM'f-S 3 Ld ■••^•••tf"o]u t 1>A x VSY-^!

■B*WQV|!So',Y*i7H*;^J iC;)^O^bA0l ^Y;i^|t‘ ■-■v’M.Xf ° '^7^

& U’’q      D

C 7'e T'-_q W u2 •• ■•7?'z4

HJffl'Aa ••fâ/r' '  ' X" ■

a-x      -$W dz 7^'7 5 i Q 3|^ M-y%s 7P 'l'e         4 /'V* 'ffi Q 7/H9H V M

$N$k t7ot q? • zi%»a T      V < H 3-yDY3p'»P m'ffi w

d'^ 5}ftE -t

■-'7Hi-'7 7l P k:>:> ■'jb ■' ■'■.'■;7'-!"':''- -7d-^y7V--8                '^x

■■&nW Q2 % PV|“5“      4<x' p P$ ^'7',7'E ^3 G-PP77 ;'7 N X7%- ■ -n' "'P

■ xaL-GgM|j|7O szft-pj )#N+-7p&-n

K?eBl •


■ V5 ^%jo s}|¥-X- -k M$Z3 " ffAk'4,8*Z -g X 'f» .RF'C gK

'S;yV xtK7Qd        5- ■ -’y               [T"?,x 3-

•s-Y3 7-t.K

h        3m " f 3+w F JK           ’^'tl Ha r'7'5 sam_"k#/ Y-ft e"G 2u"S

x6gf' -/X7-j     7" -^-f ■

p*a-« ■'Mb-'b^’z-K'Z c

f5^-/ k tt-7 x ^•|-C-7/V e O V-Z-d"-^-^ k ■ s5     "?};b H   ff a*

ffqF--^-8- ■ÂWf-GW{r-ZFo->-$“Mf-8B-7- + - • X-@CPng- ■ x- • MWV

MV ,E8,,«ft,,(,il b •• $>HZ

~t^~-7 a Sc'        7) -7-^0@FR '               q-‘K £ 2T®t-V$-F NP X

■■       -ygfid ■ g&"Rp-^i -s       -xoîxtl

■■5/'8'I-+,M H|‘      ■x-?^'b--s'B'' c$M?'B-S A- va      l!0¥0|

-7=@B8 U ■ •!Na$>-t*®<"}$7^' N8|b#~-iMgt- ■■  -j-

■ ff 7--wY$H&h--#!- • ■ •• ■ -G^-V-x-p HO •         ■ .ff I®ff ^>'/\|c4«j B r 7

ffB -7

W'z 7'r a-Btt: ■


■4./M  _j*


W ■ A^[

TVI-M'B’®?- MOJ' "Pi" mmRA sumi< A" ■■•

S-'  '         J3-B              ■■    ©■

Anexa nr. 4

STATUL DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr.

crt.

Denumirea funcției

Categoria

/Nivelul studiilor

Clasa

Grad

Număr

posturi

Salar de bază (lei)

Indemn.

cond.

I. PERSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Inspector de specialitate

S

IA

1

2.

Șef serviciu

6

30%

Inspector de specialitate

S

I

2

Inspector de specialitate

S

III

1

Consilier juridic

S

I

1

Consilier juridic

S

II

1

Asistent social

S

1

Total

7

*

b. Funcții de execuție

1.

Medic specialist

s

6

2.

Medic stomatolog

s

2

3.

Medic primar

s

6

4.

Medic

s

4

5.

Medic(1/2)

s

1/2

6.

Inspector de specialitate

S

IA

3

7.

Inspector de specialitate(1/2)

s

IA

1/2

8.

Inspector de specialitate

S

I

4

9.

Inspector de specialitate

S

II

5

10.

Inspector de specialitate

S

III

3

11.

Psiholog

s

1

12.

Psihopedagog

S

1

13.

Asistent medical principal

SSD

1

14.

Asistent medical principal

PL

38

15.

Asistent medical principal

M

2

16.

Asistent medical debutant

PL

1

17.

Asistent medical

PL

6

18.

Mediator sanitar

M

6

19.

Asistent social

M

I

1

20.

Referent, Inspector

M

IA

25

21.

Referent

M

IA

1/2

22.

Referent, Inspector

M

I

2

23.

Referent, Inspector

M

II

1

24.

Referent, Inspector

M

III

1

25.

Instructor educație

M

6

26.

Muncitor

M,G

I

2

27.

Muncitor

M,G

II

1

28.

Muncitor

M,G

III

1

29.

Infirmieră

G

1

30.

Îngrijitor

G

I

2

31.

Portar

G

I

4

Total

136+3x1/2

Total personal contractual (a + b)

143+3x1/2

Asistenți personali ai persoanelor cu

handicap

400

îngrijitori ai persoanelor vârstnice

50

TOTAL GENERAL

520+3x1/2