Hotărârea nr. 347/2009

HCL 347 Privind declan¦area procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de interes local "Modernizare str. Baladei, Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 347

din 10 septembrie 2009

privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Modernizare str. Baladei, Tîrgu Mureș”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr.__________din___________2009 a Comisiei constituite

prin Dispoziția Primarului nr. 782/04.02.2009, privind propunerea de declanșare a procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Modernizare str. Baladei, Tîrgu Mureș”,

În temeiul Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local și H.G.R. nr. 434/08.04.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Modernizare str. Baladei, Tîrgu Mureș”, expropriator fiind Municipiul Tîrgu Mureș.

Art. 2. Imobilele supuse exproprierii pentru cauză de utilitate publică sunt menționate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă, în vederea asigurării plății justei despăgubiri pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării de interes local prevăzut la art. 1, suma globală estimată de 197.056,08 euro, alocată de la bugetul local al Muncipiului Tîrgu Mureș.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public, Direcția Economică și Serviciul Investiții și Control Investiții.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -__________

Peti Andrei                - __________

Roman Ioana Dana       - __________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban