Hotărârea nr. 346/2009

HCL 346 Privind aprobarea in principiu a preluarii Cinematografelor "Arta" ¦i "Select" Tirgu Mure¦ din domeniul privat al statului ¦i din administrarea Regiei Autonome de Distribuiie ¦i Exploatare a Filmelor "Rominiafilm" in domeniul public al municipiului Tirgu Mure¦ ¦i in administrarea Consiliului local Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 346

din 10 septembrie 2009

privind aprobarea în principiu a preluării Cinematografelor „Arta” și “Select” Tîrgu Mureș din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință (extra)ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 92.221 din 3 septembrie 2009, prezentată de către Servciului Public de Utilități Municipale privind acordul de principiu pentru preluarea imobilelor Cinematografele „Arta” și “Select” Tîrgu Mureș din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș,

În baza prevederilor art. I, punctul 8 al Legii nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia și ale prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, precum și ale art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă în principiu preluarea imobilelor constând din Cinematograful „Arta”, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr. 35 - 37 - construcții și teren aferent de 2012,50 mp și Cinematograful “Select”, situate în Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr. 49 - construcții și teren aferent de 491,30 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Local Tîrgu Mureș, cu activul și pasivul acestora, în condițiile legii.

Art. 2. Se aprobă în principiu cuprinderea în statul de funcții și organigrama Serviciului Public de Utilități Municipale a personalului ce deservește în prezent Cinematograful “Arta”.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, să efectueze procedurile necesare realizării obiectivului propus la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public de Utilități Municipale.

Președinte de ședință, jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban