Hotărârea nr. 345/2009

HCL 345 Privind inlocuirea unui membru din comisia de negociere cu proprietarul apartamentului nr. 4 din imobilul situat in Tirgu Mure¦, str. Stelelor, nr. 6, comisie constituita in baza Hotaririi Consiliului local municipal nr. 88/04.09.2008.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 345 din 10 septembrie 2009

privind înlocuirea unui membru din comisia de negociere cu proprietarul apartamentului nr. 4 din imobilul situat în Tîrgu M ureș, str. Stelelor, nr. 6, comisie constituită în baza

Hotărârii Consiliului local municipal nr. 88/04.09.2008

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 2623 din 31.08.2009 prezentată de S.C. Locativ S.A. privind înlocuirea unui membru din comisia de negociere cu proprietarul apartamentului nr. 4 din imobilul situat în str. Stelelor, nr. 6, comisie constituită în baza Hotărârii Consiliului local municipal nr. 88/31.07.2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, „c”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă înlocuirea unui membru din comisia de negociere cu proprietarul apartamentului nr. 4 din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Stelelor, nr. 6, comisie constituită în baza Hotărârii Consiliului local municipal nr. 88/04.09.2008, în sensul efectuării unui schimb de proprietăți sau acordarea de despăgubiri prin achiziționarea acestui apartament în proprietatea orașului, în următoarea componență:

  • - Csegzi Sandor

  • - Maior Sergiu Claudiu

  • - Bakos Levente

  • - Fărcășan Mircea

  • - Mare Daniela

  • - consilier local municipal, viceprimar;

  • - consilier local municipal, viceprimar;

  • - consilier local municipal;

  • - director S.C. Locativ S.A.;

  • - șef S.A.F.L. S.C. Locativ S.A.

Art. 2. Rezultatul negocierii cu propunerile corespunzătoare se vor supune aprobării Consiliului local municipal Tîrgu M ureș.

Art. 3. Amplasamentul eliberat urmare demolării imobilului din str. Stelelor, nr. 6 se va menține pentru edificarea unor construcții cu destinație socială.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică, Direcția activități social-culturale și patrimoniale și S.C. Locativ S.A.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -______

Peti Andrei              - ______

Roman Ioana Dana      - ______

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban