Hotărârea nr. 344/2009

HCL 344 Privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al Consiliului local Tirgu Mure¦ a unor centrale termice in patrimoniul propriu a S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 344

din 10 septembrie 2009

privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al Consiliului local Tîrgu Mureș a

unor centrale termice în patrimoniul propriu a S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 31 din 1991 privind societățile comerciale - republicată;

  • - Expunerea de motive nr. ____________/27.O8.2009, întocmită de Primarul

Municipiului Tîrgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public, cât și vizat de comisiile de specialitate;

  • - Prevederile Hotărârii A.G.A. a S.C. Energomur S.A. nr.3 / 28.05.2009;

  • - Prevederile art. 20 din Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Potrivit dispozițiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art.45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al Consiliului local Tîrgu Mureș, a centralelor termice din Anexa nr. 1 la prezenta, în patrimoniul propriu al S.C. Energomur S.A.

Art. 2. Imobilele prevăzute în articolul 1 din prezenta, se subscriu ca aport în natură la capitalul social al S.C. Energomur S.A. Capitalul social se majorează astfel cu valoarea de 14.651.401,58 ron.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mureș prin Direcția tehnică, Serviciul administrarea domeniului public și privat, precum și conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

LISTA CENTRALELOR TERMICE DIN DOMENIUL PRIVAT AL CONSILIULUI LOCAL

Nr. inventar

Centrala termică

Data PIF

Valoare inițială

Valoare reevaluată

210847

Clădire CT. nr 3 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 233

12/1/1980

1,277,217.00

1,801,259.14

211373

Clădire CT nr. 5 Tudor Vladimirescu- str. Prieteniei nr. 7

5/1/1982

1,307,777.77

1,844,358.99

211412

Clădire CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu str. Banat nr. 23

8/1/1983

606,387.00

855,187.59

21152

Clădire CT nr. 2 Tudor Vladimirescu str. Moldovei nr. 18

10/1/1967

479,595.00

676,372.83

212281

Clădire CT. 10 Tudor Vladimirescu B-dul Pandurilor nr. 3

9/1/1985

977,202.00

1,378,147.98

212656

Clădire CT. nr. 11 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 33

12/1/1987

699,670.00

986,744

211374

Clădire CT.nr. 6 Tudor Vladimirescu str. Rodniciei nr. 8

5/1/1982

1,320,999.21

1,863,005.19

21151

Clădire CT.nr. 1 Tudor Vladimirescu str. Brașovului nr. 5

10/1/1967

571,665.00

806,219.15

210848

Clădire CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 195

12/1/1980

1,360,786.30

1,919,116.92

212460

Clădire CT. nr. 9 Tudor Vladimirescu Aleea Covasna nr. 1

12/1/1986

687,751.00

969,935.24

211451

Clădire CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu str. Pomicultorilor nr. 8

6/1/1983

833,997.45

1,176,186.60

TOTAL

10,123,047.73

14,276,533.63

Diferență

4,153,485.90

Anexa nr. 1 la HCotL. MAGnAr...n.r....3/1/208.0.095.2.200099

Nr. crt.

Nr. inventar

Centrala termică

Data

PIF

Valoare inițială RON

Valoare

reevaluată RON

1

210847

Clădire CT. nr 3 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 233

12/1/1980

1,277,217.00

1,801,259.14

2

211373

Clădire CT nr. 5 Tudor Vladimirescu- str. Prieteniei nr. 7

5/1/1982

1,307,777.77

1,844,358.99

3

211412

Clădire CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu str. Banat nr. 23

8/1/1983

606,387.00

855,187.59

4

21152

Clădire CT nr. 2 Tudor Vladimirescu str. Moldovei nr. 18

10/1/1967

479,595.00

676,372.83

5

212281

Clădire CT. 10 Tudor Vladimirescu B-dul Pandurilor nr. 3

9/1/1985

977,202.00

1,378,147.98

6

212656

Clădire CT. nr. 11 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 33

12/1/1987

699,670.00

986,744

7

211374

Clădire CT.nr. 6 Tudor Vladimirescu str. Rodniciei nr. 8

5/1/1982

1,320,999.21

1,863,005.19

8

21151

Clădire CT.nr. 1 Tudor Vladimirescu str. Brașovului nr. 5

10/1/1967

571,665.00

806,219.15

9

210848

Clădire CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 195

12/1/1980

1,360,786.30

1,919,116.92

10

212460

Clădire CT. nr. 9 Tudor Vladimirescu Aleea Covasna nr. 1

12/1/1986

687,751.00

969,935.24

11

211451

Clădire CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu str. Pomicultorilor nr. 8

6/1/1983

833,997.45

1,176,186.60

12

211642

Clădire stație solară str. Rămurele nr. 2

12/1/1983

2,680.00

3,779.60

13

212461

Post transformare Tudor 9

12/1/1986

103,324.00

145,717.84

14

212655

Post transformare Tudor 11

12/1/1987

53,076.00

74,853.08

15

3952

Post transformare Tudor 8

9/1/1986

3,160.00

4,456.55

16

13890

Centrala termică prefabricate Tineretului-str. Tineretului nr.1-4

12/31/2008

133,284.97

133,284.97

17

24146

Centrala termică Aurel Filimon - Aurel Filimon nr. 15

2/28/1996

12,775.91

12,775.91

TOTAL

10,431,348.61

14,651,401.58

NOTA: Reevaluarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al Consi

iului Local Tg. Mureș a fost efectuată de către SC. Nicsoft S

sociatate comercială care administrează programele de contabilitate la Primăria mun. Tg. Mureș.

SC Energomur SA

Director Finaciar

Enăchescu Nicoleta

RL


Anexa nr. 1 la HCLM nr......../10.09.2009

Nr. crt.

Nr.

inventar

Centrala termică

Data

PIF

Valoare inițială RON

Valoare reevaluată RON

1

210847

Clădire CT. nr 3 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 233

12/1/1980

1,277,217.00

1,801,259.14

2

211373

Clădire CT nr. 5 Tudor Vladimirescu- str. Prieteniei nr. 7

5/1/1982

1,307,777.77

1,844,358.99

3

211412

Clădire CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu str. Banat nr. 23

8/1/1983

606,387.00

855,187.59

4

21152

Clădire CT nr. 2 Tudor Vladimirescu str. Moldovei nr. 18

10/1/1967

479,595.00

676,372.83

5

212281

Clădire CT. 10 Tudor Vladimirescu B-dul Pandurilor nr. 3

9/1/1985

977,202.00

1,378,147.98

6

212656

Clădire CT. nr. 11 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 33

12/1/1987

699,670.00

986,744

7

211374

Clădire CT.nr. 6 Tudor Vladimirescu str. Rodniciei nr. 8

5/1/1982

1,320,999.21

1,863,005.19

8

21151

Clădire CT.nr. 1 Tudor Vladimirescu str. Brașovului nr. 5

10/1/1967

571,665.00

806,219.15

9

210848

Clădire CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu B-dul 1 Dec. 1918 nr. 195

12/1/1980

1,360,786.30

1,919,116.92

10

212460

Clădire CT. nr. 9 Tudor Vladimirescu Aleea Covasna nr. 1

12/1/1986

687,751.00

969,935.24

11

211451

Clădire CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu str. Pomicultorilor nr. 8

6/1/1983

833,997.45

1,176,186.60

12

211642

Clădire stație solară str. Rămurele nr. 2

12/1/1983

2,680.00

3,779.60

13

212461

Post transformare Tudor 9

12/1/1986

103,324.00

145,717.84

14

212655

Post transformare Tudor 11

12/1/1987

53,076.00

74,853.08

15

3952

Post transformare Tudor 8

9/1/1986

3,160.00

4,456.55

16

13890

Centrala termică prefabricate Tineretului-str. Tineretului nr.1-4

12/31/2008

133,284.97

133,284.97

17

24146

Centrala termică Aurel Filimon - Aurel Filimon nr. 15

2/28/1996

12,775.91

12,775.91

TOTAL

10,431,348.61

14,651,401.58

NOTA: Reevaluarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al Consi

iului Local Tg. Mureș a fost efectuată de către SC. Nicsoft S

sociatate comercială care administrează programele de contabilitate la Primăria mun. Tg. Mureș.

SC Energomur SA

Director Finaciar

Enăchescu Nicoleta

RL