Hotărârea nr. 343/2009

HCL 343 Privind modificarea contractului de delegare de gestiune din 28 februarie 2006 incheiat cu S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 343

Din 10 septembrie 2009

privind modificarea contractului de delegare de gestiune din 28 februarie 2006 încheiat cu S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -      Legii nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale - art. 17, 21-23;

  • -     Ordonanței Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative;

  • -      Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

  • -      Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36, alin. (2) pct. „a”, „c” și „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr.____________

din ____________________ 2009 prin Administrația Domeniului Public - Biroul

energetic , cât și avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) și art. 115 alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006, încheiat cu S.C. Energomur S.A., respectiv a listei de inventar a mijloacelor fixe existente în patrimoniul privat al Consiliului Local date în gestiune la operator, prin radierea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public și Conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de ședință, jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

S.C. ENERGOMUR S.A. Compartiment gestinare active Nr.............../................

ANEXA NR. 1

Casări mijloace fixe în perioada 01 ianuarie 2009 - 31 iulie 2009 aparținând domeniului privat al Consiliului Local

Nr. crt.

Denumirea mijlocului fix

Nr. inventar

Gestiunea

Valoare

Hotărârea Consiliului Local

Observații

9

1

Rețele termice exterioare

21554

C33

699

HCL nr. 14/2008

CT. Palatul Culturii

2

Rețele termice exterioare

21460

C33

65

HCL nr. 14/2008

CT. Palatul Culturii

3

Rețele termice exterioare

21463

C33

8087

HCL nr. 14/2008

CT. Palatul Culturii

4

Pompă Cerna

341270

C09

10

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

5

Pompă Cerna

341271

C33

10

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

6

Pompă Lotru

341272

C33

2,5

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

7

Pompă Lotru

341273

C33

2,5

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

8

Pompă Criș

341274

C33

2

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

9

Pompă Sadu

341275

C33

2,5

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

10.

Pompă Sadu

341276

C33

2,5

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

11

Pompă Sadu

341283

C33

4

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

12

Pompă Sadu

341286

C33

5,5

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

13

Instalații termice

21455

C33

24729

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

14

Instalații gaz

21456

C33

161

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

15

Instalații apă canal

24157

C33

420

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

16

Instalații electrice

21458

C33

21982

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

17

Instalații termoficare contorizare

23502

C33

7500

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

18

Cazan PAG 25

3701

C33

22500

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

19

Instalații dedurizare

342011

C33

222

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

20

Vas acumulare

340066

C33

1

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

21

Boiler vertical

24315

C33

6500

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

22

Cazan PAG 25

3702

C33

22500

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

23

Cazan PAG 25

3703

C33

22500

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

24

Cazan PAG 25

3704

C33

174

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

25

Cazan PAG 25

3705

C33

197

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

26

Cazan PAG 25

3706

C33

196

HCL nr. 13/2008

CT. Palatul Culturii

27

Clădire și coș de fum Palatul Culturii

210418

C33

281.371

HCL nr. 272/2007

PV 1545/13.02.2009

CT. Palatul Culturii Predare Consiliul Local

28

Pompă centrifugă

340143

C53

0,50

HCL nr. 15/2009

CT. Șc.gen.12 Libertății

29

Pompă centrifugă

340142

C53

0,5

HCL nr. 15/2009

CT. Șc.gen.12 Libertății

30

Instalații aferente

21176

C53

401

HCL nr. 15/2009

CT. Șc.gen.12 Libertății

31

Electrocompresor

3232

C53

1

HCL nr. 15/2009

CT. Șc.gen.12 Libertății

32

Cazan PAG 20

3233

C53

4,5

HCL nr. 15/2009

CT. Șc.gen.12 Libertății

33

Cazan PAG 9

3234

C53

4,5

HCL nr. 15/2009

CT. Șc.gen.12 Libertății

34

Recipient

340137

C53

1

HCL nr. 15/2009

CT. Șc.gen.12 Libertății

35

Rețele termice

21146

C20

448

HCL nr. 16/2009

CT. Liceul Economic

36

Pompă Cerna

342740

C42

57

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

37

Electropompă Criș

342943

C42

54

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

38

Electropompă Criș

342946

C42

54

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

39

Pompă centrifugă

340256

C43

0,5

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

40

Pompă centrifugă

340257

C43

0,5

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

41

Pompă centrifugă

342135

C43

23

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

42

Recipient hidrofor

344071

C43

124

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

43

Recipient hidrofor

344072

C43

124

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

44

Recipient hidrofor

344073

C43

124

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

45

Recipient hidrofor

34916

C43

1

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

46

Recipient hidrofor

34917

C43

1

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

47

Recipient hidrofor

34918

C43

1

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

48

Recipient hidrofor

343938

C42

52

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

49

Recipient hidrofor

340050

C42

1

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

50

Recipient hidrofor

340049

C42

1

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

51

Recipient hidrofor

340048

C42

1

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

52

Recipient hidrofor

343939

C42

52

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

53

Electrocompresor

3978

C42

91

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

54

Rețele termice exterioare

22797

C11

680

HCL nr. 286/2006

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

55

Pompă centrifugă

30161/C

C42

4

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

56

Pompă centrifugă

341964

C42

2

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

57

Pompă centrifugă

341963

C42

2

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

58

Pompă centrifugă

341962

C42

9

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

59

Pompă centrifugă

341961

C42

9

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

60

Pompă centrifugă

342741

C43

57

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

61

Pompă centrifugă

342974

C43

61

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

62

Pompă centrifugă

342975

C43

61

HCL nr. 15/2009

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

63

Cazan PAG 15

3274

C20

4

HCL nr. 15/2009

CT. Liceul Economic

Director tehnic, ing. Bota Zoltan


Șef compartiment, sing. Racz Mărioara