Hotărârea nr. 342/2009

HCL 342 Privind rectificarea bugetului de venituri ¦i cheltuieli pe anul 2009 al Serviciului public Administraiia Pieielor Tirgu Mure¦, aprobat prin Hotarirea Consiliului local municipal nr. 238 din 18 decembrie 2008.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 342

din 10 septembrie 2009

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Serviciului public Administrația Piețelor Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 238 din 18 decembrie 2008

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Inspectorului șef al Serviciului public -Administrația Piețelor nr. 1823/13 iulie 2009, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;

Ținând seama de prevederile art. 19, alin. (1), lit. „b” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (1) și alin. (2) și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2009, al Serviciului public Administrația Piețelor Tîrgu Mureș, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș prin Serviciul public Administrația Piețelor.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -_____________

Peti Andrei              - _____________

Roman Ioana Dana      - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban