Hotărârea nr. 341/2009

HCL 341 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei in valuta pentru o delegaiie din partea Primariei municipiului Tirgu Mure¦ ¦i a Consiliului local, care se va deplasa la Budapesta, in perioada 19 - 21 august 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 341

din 30 iulie 2009

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local, care se va deplasa la Budapesta, în perioada 19 - 21 august 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr.809/P/30.07.2009 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie de 12 persoane din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului local. Deplasarea are ca scop participarea la manifestarile sportive - Cupa oraselor înfratite - organizate de Primaria sectorului XI Budapesta, în perioada 19 - 21 august 2009.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 630 EUR + 5.400 LEI, pentru o delegatie de 12 persoane din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local, cu ocazia deplasarii la Budapesta/Ungaria, pentru a participa la Cupa Oraselor înfratite, gazduita de Primaria sectorului XI Budapesta, în perioada 19 - 21 august 2009.

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban