Hotărârea nr. 340/2009

HCL 340 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei in valuta pentru o delegaiie din partea Municipiului Tirgu Mure¦ ¦i a Consiliului local, in vederea deplasarii la Kecskemet/Ungaria - ora¦ infraiit, in perioada 17 - 19 august 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 340

din 30 iulie 2009

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local, în vederea deplasarii la Kecskemet/Ungaria - oras înfratit, în perioada 17 - 19 august 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr. 808/P/30.07.2009 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie compusa din 3 persoane, cu ocazia deplasarii la Kecskemet, în perioada 17 - 19 august 2008.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. „1”, alin. (2), lit. „e”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 237,5 EUR, pentru deplasarea unei delegatii formata din 3 persoane la Kecskemet, în vederea participarii la festivalul “Hiros Het”.

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la deplasare si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban