Hotărârea nr. 34/2009

HCL 34 Privind respingerea proiectului de hotarire referitor la concesionarea directa catre Craciun Ioan ¦i soiia Craciun Elena a terenului in suprafaia de 12,14 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 34

din 29 ianuarie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la concesionarea directa catre Crăciun Ioan si sotia Craciun Elena a terenului în suprafata de 12,14 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 94 din 19.01.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Craciun Ioan si sotia Elena, a terenului în suprafata de 12,14 mp, situat în B-dul 1 Dec. 1918 nr. 273/1.

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se respinge proiectul de hotarâre privind concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre Craciun Ioan si sotia Elena a terenului în suprafata de 12,14 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures, situat în B-dul 1 Dec. 1918 nr. 273/1, identificat prin C.F. nr. 49584, nr top 3529/13 în vederea extinderii spatiului comercial cu asigurare cale de acces, în aliniamentul balcoanelor.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria