Hotărârea nr. 339/2009

HCL 339 Privind modificarea ¦i completarea Hotaririi Consiliului Local nr. 225 din 28 mai 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 339 din 30 iulie 2009

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225 din 28 mai 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 892 din 30.07.2009 prin Direcția Economică.

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr.225/28.05.2009 se modifică și se completează după cum urmează:

“Art. 3. Se aprobă avalizarea de către Primăria municipiului Tîrgu-Mures a biletelor la ordin eliberate de către S.C. Energomur S.A. conform art. 2 din prezenta. Caracteristicile biletelor la ordin se regăsesc în Anexa 1 la prezenta Hotărâre.”

Art. 2.După articolul 3 se introduc articolele 31 , 32 și respectiv 33, care vor avea următoarea formulare:

„Art.31 Avalizarea biletelor la ordin prevăzute la art.3 se face pentru garantarea plăților datorate de S.C. Energomur S.A. pentru realizarea obiectivelor de investiții reprezentând...”

„Art.32 Din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș se asigură integral plata:

  • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

  • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.”

„Art.33 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Târgu Mureș următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

  • c) gradul de îndatorare a municipiului Târgu Mureș;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

  • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plațile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.”

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică

Președinte de ședință jrs.Peti Andrei

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș Maria Cioban