Hotărârea nr. 338/2009

HCL 338 Privind aprobarea Contractului de asociere intre municipiul Tirgu-Mure¦ ¦i unitaiile administrativ teritoriale din judeiul Mure¦, respectiv Consiliul Judeiean Mure¦, in vederea realizarii proiectului "Sistem integrat de gestionare a de¦eurilor din judeiul Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 338

din 30 iulie 2009

privind aprobarea Contractului de asociere între municipiul Tîrgu-Mures si unitatile administrativ teritoriale din judetul Mures, respectiv Consiliul Judetean Mures, în vederea realizarii proiectului „Sistem integrat de gestionare a deseurilor din judetul Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. ________ din ________, a Administrației

Domeniului Public, privind aprobarea Contractului de asociere între municipiul Tîrgu Mures si unitatile administrativ teritoriale din judetul Mures, respectiv Consiliul Judetean Mures, în vederea realizarii proiectului „Sistem integrat de gestionare a deseurilor din judetul Mures” si HCL nr. 109/08.05.2008, privind aprobarea asocierii municipiului Tîrgu Mures pentru constituirea Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara „ECOLECT” Mures,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. „b” si art. 45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba asocierea municipiului Tîrgu Mures cu celelalte unitati administrativ teritoriale din judetul Mures si Consiliul Judetean Mures în vederea realizarii proiectului „Sistem integrat de gestionare a deseurilor din judetul Mures”, conform proiectului contractului de asociere cuprins în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea - ca în numele si pe seama municipiului Tîrgu-Mures sa procedeze la semnarea Contractului de asociere.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban