Hotărârea nr. 337/2009

HCL 337 Privind transmiterea in administrarea Consiliului Judeiean Mure¦ a unui teren in suprafaia de 39.744 mp aflat in proprietatea publica a Municipiului Tirgu Mure¦ in vederea realizarii unei staiii de transfer , a unei staiii de compostare ¦i a unei staiii de sortare in cadrul Proiectului " Sistem integrat de gestiune a de¦eurilor la nivelul Judeiului Mure¦".

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 337

din 30 iulie 2009

privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Mures a unui teren în suprafața de 39.744 mp aflat în proprietatea publica a Municipiului Tîrgu Mures în vederea realizarii unei statii de transfer , a unei statii de compostare si a unei statii de sortare în cadrul Proiectului “ Sistem integrat de gestiune a deseurilor la nivelul Judetului Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. _____ din

________2009, întocmita de Administratia Domeniului Public, referitoare la aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Judetean Mures a unui teren în suprafata de 39.744 mp aflat în proprietatea publica a Municipiului Tîrgu Mures

Vazând Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr. 56/20.05.2009.

Având în vedere prevederile art. 12 alin (1) si (2) Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit “c” si alin 5 lit “a” si art. 115 alin (1) lit. “b” din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art.1. Se aproba transmiterea în administrarea Consiliului Judetean Mures a terenului în suprafata de 39.744 mp din cel aflat în proprietatea publica a Municipiului Tîrgu Mures, situat în extravilanul localitatii Valureni, comuna Cristesti , identificat prin C.F. nr. 50038/Cristesti, C.F. nr. 50014/Cristesti, C.F. nr. 50009/Cristesti, C.F. nr. 50024/Cristesti, C.F. nr. 50001/Cristesti, C.F. nr. 50003/Cristesti, C.F. nr. 50059/Cristesti, C.F. nr. 50046/Cristesti, C.F. nr. 50052 /Cristesti pentru edificarea unei statii de transfer , a unei statii de compostare si a unei statii de sortare în cadrul Proiectului “ Sistem integrat de gestiune a deseurilor la nivelul Judetului Mures”, pe durata de functionare a acestora.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public -Serviciul Control Gospodarire Comunala si Protectia Mediului.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban