Hotărârea nr. 336/2009

HCL 336 Privind modificarea art. 1 din Hotarirea Consiliului Local nr. 271 din 23 iunie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 336

din 30 iulie 2009

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din 23 iunie 2009

Consiliul local Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a S.C. Compania Aquaserv S.A. nr.__________

din________________, prezentata de Administrarea Domeniului Public, privind aprobarea

preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile:

  • - art. 36 alin.2 litera (d) si alin.6 litera (a) punctul.14 din Legea nr. 215/2001, republicata in 27 feb.2007, privind administratia publica locala, ale Acordului de împrumut B.E.R.D. nr. 282/1995, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1995, ale Memorandumului de finantare convenit între Comisia Europeana si Guvernul României privind asistenta financiara acordata prin ISPA pentru masura nr. 2001 RO 16 P PE 015, aprobat prin Legea nr. 473/2002;

  • - Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mures nr. 205/2001 privind aprobarea unor masuri de sustinere a participarii Consiliului Local la programul: Instrumente pentru Politici Structurale pentru Preaderare (ISPA) care se deruleaza prin S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mures;

  • - art. 12, lit. i) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si art. 43, alin.5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

  • - Contractul de Împrumut încheiat între S.C. COMPANIA AQUASERV S.A (fosta R.A. AQUASERV) Tîrgu Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, nr. 894 din 23 Octombrie 2003;

  • - art. 4 alin. 1, din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, conform caruia: "Preturile si tarifele practicate în cadrul unor activitati cu caracter de monopol natural sau al unor activitati economice, stabilite prin lege, se stabilesc si se ajusteaza cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevazute alte competente";

- actul A.N.R.S.C nr.4902467/10.02.2009 si actul A.N.R.S.C nr.4904961/SB/18.06.2009, prin care avizeaza nivelurile preturilor si tarifelor ce urmeaza sa le practice S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures,

În baza prevederilor art. 45 alin (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1 Se aproba modificarea art.1 din Hotarârea Consiliului Local nr.271 din 23 iunie 2009 privind preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa , de canalizare - epurare ape uzate menajere si de canalizare ape pluviale prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures, acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

Denumirea serviciului public

Pret/Tarif aprobat

- lei/mc -

cu TVA

Fara TVA

Apa potabila pentru:

-Tîrgu Mures

2,70

2,27

-S.C. CONTRASCOM BENTA S.A. Nazna

-

1,42

-S.C. SCORILLO PROD S.R.L. Sîntana de Mures

-

1,42

Canalizare-epurare ape uzate menajere pentru Tîrgu Mures

1,58

1,33

Canalizare ape pluviale pentru Tîrgu Mures

0,80

0,67

Canalizare-epurare ape uzate menajere pentru :

-S.C. CONTRASCOM BENTA S.A. Nazna

-

0,81

-S.C. SCORILLO PROD S.R.L. Sîntana de Mures

-

0,81

Art. 2. Restul articolelor din Hotarârea Consiliului Local nr.271 din 23 iunie 2009 raman nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin AdministratiaDomeniului Public si conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban