Hotărârea nr. 335/2009

HCL 335 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. 8 Martie, FN" studiu de amplasament pentru construire cladire cu funciiunea de produciie-fabrica produse din carne proprietar S.C. "Maris Prod Carm" S.R.L

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 335 din 30 iulie 2009

privind aprobarea documentației

”Plan Urbanistic de Detaliu - str. 8 Martie, FN”

studiu de amplasament pentru construire cladire cu funcțiunea de productie-fabrica produse din carne proprietar S.C. ”Maris Prod Carm” S.R.L

Consiliul local municipal Tîrgu Mures. întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 10742 din 16.07.2009 prin „Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -str. 8Martie, FN” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin(2) si art.8, alin (2) din Legea nr.50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art.25 alin(1), art.26 si art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art.32 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia ”Plan Urbanistic de Detaliu - str. 8 Martie, FN” studiu de amplasament pentru construire cladire cu functiunea de productie-fabrica produse din carne pe terenul cu suprafata de 1700mp aflat în proprietatea S.C. ”Maris Prod Carm” S.R.L., teren identificat ca cel înscris în CF nr. 2767/N - Tîrgu Mures cu nr. top 567/93/1/1/2; 569/93/1/1/2; 570/93/1/1/2 si nr. cad 1341, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 25/2008 întocmit de S.C. ”Pac Proiect,, S.R.L. Tîrgu Mures arh. Pojan Camelia, proiect anexat care împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu în sensul de obtinere certificat de urbanism si autorizatie de construire se va realiza în conditiile prezentarii urmatoarelor: avize Administratia Domeniului Public si Politie Rutiera-Serviciul Circulatie privind modul de realizare a circulatiilor carosabile si pietonale respectiv a lucrarilor de extindere a retelelor edilitare propuse prin proiect, declaratia autentificata a titularului privind donarea catre Statul Român a suprafeței de teren necesara în situatia modernizarii corpului de strada, acorduri autentificate proprietari imobile limitrofe obtinute pentru proiectul tehnic care va fi înaintat pentru autorizare.

Art. 3. Prevederile PUG Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin PUD.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitect Sef.

Președinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban