Hotărârea nr. 334/2009

HCL 334 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire cladire multifunciionala cu spaiii comerciale ¦i locuinie - str. Gh. Doja, nr. 140-142" proprietari Baciu Aurel ¦i Baciu Lenuia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 334

din 30 iulie 2009

privind aprobarea documentatiei de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire cladire multifuncționala cu spatii comerciale si locuinte - str. Gh. Doja, nr. 140-142” proprietari Baciu Aurel si Baciu Lenuta

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9896 din 10.06.2009 prin compartimentul "Arhitect Sef” pentru aprobare documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire cladire multifunctionala cu spatii comerciale si locuinte, în str. Gh. Doja, nr. 140142” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin(2) si art.8, alin (2) din Legea nr.50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art.25 alin(1), art.26 si art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art.32 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art.36, alin (1), alin(2) litera”c”, alin(4) litera”e”, alin(5) lit”c”, art. 45 alin(2) lit”e”si art.115 alin(1) lit”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata,

H o t ar aste:

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire cladire multifunctionala cu spatii comerciale si locuinte, în str. Gh. Doja, nr. 140-142”, cladire propusa pe terenul în suprafata totala de 964mp, proprietatea privata a lui Baciu Aurel si Baciu Lenuta(1/1), teren identificat ca cel înscris în CF nr.165/II-Mureseni si CF nr.136/II-Mureseni, cu nr. topo. 531/9/2 si 531/9/21, cu reglementarile cuprinse în proiectul 185/2009 întocmit de SC Arhiedil SRL Tg. Mures, arh. urb. Geza Keresztes - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare în urmatoarele conditii: Indicatorii urbanistici - cei reglementati de UTR „CC” detaliat de RLU aferent PUG,

Regim maxim de înaltime P+2E+M ; POTmax=80%;CUTmax=2.

Constructia propusa va fi amplasata la o distanta de minim 3,0m fata de limitele laterale ale parcelelor.

Pentru eliberarea autorizației de construire vor fi prezentate: acordurile autentificate ale proprietarilor imobilelor vecine obtinute pentru proiectul tehnic care va fi înaintat pentru autorizare, planul de situatie întocmit pe suport topografic vizat de OCPI, avizul Administratiei Domeniului Public obtinut pentru realizarea circulatiilor carosabile si pietonale, declaratia autentificata a proprietarilor privind neafectarea domeniului public prin parcarea autovehiculelor proprii si ale clientilor, acordul de mediu.

Art.3.Prevederile PUG Tîrgu-Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin PUD.

Art.4.Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures -dr. Dorin Florea, prin Arhitectul Sef..

Președinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban