Hotărârea nr. 333/2009

HCL 333 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire PIM cu funciiunea de spaiiu comercial/ prestari servicii ¦i locuinia" beneficiari Molnar ¬tefan ¦i Molnar Judit - Agnes.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 333 din 30 iulie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire P+M cu functiunea de spatiu comercial/ prestari servicii si locuinta” beneficiari Molnar Stefan si Molnar Judit - Agnes

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 10160(7353) din 16.06.2009 prin compartimentul "Arhitect Sef” pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire P+M cu functiunea de spatiu comercial/ prestari servicii si locuinta”

si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin(2) si art.8, alin (2) din Legea nr.50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art.25 alin(1), art.26 si art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art.32 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art.36, alin (1), alin(2) litera”c”, alin(4) litera”e”, alin(5) lit”c”, art. 45 alin(2) lit”e”si art.115 alin(1) lit”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata,

H o t ar aste:

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism pentru întocmire ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire P+M cu functiunea de spatiu comercial/ prestari servicii si locuinta”pe terenul în suprafata de 332mp, proprietatea privata a beneficiarilor Molnar Stefan si Molnar Judit - Agnes, teren identificat ca cel înscris în CF nr.90764/N- Tîrgu-Mures cu nr. top 2229/1, 2230/1 si nr. cad 446, cu reglementarile cuprinse în proiectul nr.59/2008 întocmit de B.I.A. c.a. Leszai Eniko T.N.A.560 Tîrgu-Mures - arh. urbanist Keresztes Geza - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare în urmatoarele conditii:

Indicatorii urbanistici - cei reglementati de UTR „CP1b” din RLU aferent PUG,

Dispunere construcție pe limitele laterale ale parcelei în condițiile impuse de proprietarii imobilelor stânga-dreapta afectate de mobilarea adoptata; Regim de înaltime P+M; POTmax = 50%; CUTmax = 1,5.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire vor fi prezentate: studiul geotehnic, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea circulatiilor carosabile si pietonale.

Art. 3. Prevederile PUG Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin PUD.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitect Sef.

Președinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban