Hotărârea nr. 332/2009

HCL 332 Privind aprobarea modificarii P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. nr. 103/2008 referitor la conservarea indicatorilor urbanistici POT ¦i CUT reglementaii prin P.U.Z. "Zona rezideniiala cartier Unirii" beneficiar: Gliga Traian.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 332

din 30 iulie 2009

privind aprobarea modificării P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. nr. 103/2008 referitor la conservarea indicatorilor urbanistici POT si CUT reglementați prin P.U.Z. ”Zona rezidențiala cartier Unirii” beneficiar: Gliga Traian

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 10331 din 01.07.2009 prin „Arhitect Sef privind aprobarea documentatiei de modificare a Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCLM nr.103/2008 cu referire la conservarea indicatorilor urbanistici POT si CUT reglementari prin PUZ”Unirii” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin(2) si art.8, alin (2) din Legea nr.50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art.25 alin(1), art.26 si art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art.32 din Legea nr.242/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art.36, alin (1), alin(2) litera”c”, alin(4) litera”e”, alin(5) lit”c”, art. 45 alin(2) lit”e”si art.115 alin(1) lit”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu” aprobat prin HCLM nr.103/2008 privind conservarea indicatorilor urbanistici POT si CUT reglementati prin PUZ”Zona rezidentiala cartier Unirii” cu referire la mobilarea lotului aflat în proprietatea lui Gliga Traian cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în plansa de reglementari ubanistice nr. A/2/M elaborata de SC”Ara Arhitects”SRL Tîrgu-Mures - arhitect urbanist Raus Adriana, anexata prezentei.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarâri modifica articolul nr. 4.7. referitor la „modul de utilizare a terenului” aferent documentatiei de urbanism aprobata initial pentru lotul proprietatea beneficiarului. Eliberarea autorizatiei de construire se va realiza în conditiile: POTmax=35%;CUTmax=0,6 si a prezentarii acordului autentificat al proprietarilor lotului vecin, limita fata de care nu se respecta distanta minima de 3,0m.

Celelalte prevederi ale PUD-ului aprobat initial se mentin ca atare.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri se va realiza dupa data de 04 septembrie 2009.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea, prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta

jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban