Hotărârea nr. 331/2009

HCL 331 Privind aprobarea in principiu a amplasarii cu caracter provizoriu a unor statui in P-ia Memorandului.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 331

din 30 iulie 2009

privind aprobarea în principiu a amplasarii cu caracter provizoriu a unor statui în P-ta Memorandului

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr.1452 din 22.07.2009 prezentata de Administratia Domeniului Public, privind aprobarea amplasarii în principiu a unor statui în P-ta Memorandului,

În temeiul art.36, alin. (1), alin.(2) lit. “c”,alin. (5) lit “c”, alin.(9) , art. 45 alin.(2), art 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,

H o t ar aste:

Art.1. Se aproba în principiu amplasarea cu caracter provizoriu a unor statui pe terenul situat în P-ta Memorandului, identificat conform planului de situatie anexat care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban