Hotărârea nr. 330/2009

HCL 330 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico - economici ai investiiiei "Extindere conducta stradala de apa potabila str. Sf. Ioan si str. Sfintul ¬tefan Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 330

din 30 iulie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai investitiei „Extindere conducta stradala de apa potabila str. Sf. Ioan si str. Sfântul Stefan Tîrgu Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr._____din

___________2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai investitiei „Extindere conducta stradala de apa potabila str. Sf. Ioan si str. Sfântul Stefan Tîrgu Mures”,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. “d” si alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala, tinând cont de studiu de fezabilitate „Extindere conducta stradala de apa potabila str. Sf. Ioan si str. Sf. Stefan,, - întocmit de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures.

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art.1. Se aproba STUDIUL DE FEZABILITATE nr. 118/2004 al investitiei „Extindere retea apa zona Corunca - Tîrgu Mures”, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

TOTAL GENERAL:      172,78 mii lei, reprezentând 40,51 mii Euro

din care C+M : 162,83 mii lei, reprezentând 38,08 mii Euro

Evaluarea investitiei la curs valutar din data de 15,01,2009 : EURO = 4,2764 lei Valorile nu contin TVA .

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Serviciul public ADP.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban