Hotărârea nr. 329/2009

HCL 329 Privind acceptarea unei donaiii ¦i trecerea unui teren in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ de la Florea Marian Ioan ¦i soiia Florea Paraschiva.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 329

din 30 iulie 2009

privind acceptarea unei donații si trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures de la Florea Marian Ioan si sotia Florea Paraschiva

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 516 din 15.07.2009, prin Administratia Domeniului Public, Biroul Juridic, privind acceptarea unei donatii si trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures de la Florea Marian Ioan si sotia Florea Paraschiva

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donatiile facute statului,

In temeiul art. 36, art. 45, alin. 3, art. 115, lit. „b” si art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se accepta donatia de la Florea Marian Ioan si sotia Florea Paraschiva, si se trece în domeniul public al Municipiului Tîrgu-Mures terenul intravilan în suprafata de 85 mp situat în Tg. Mures, str. C-tin Hagi Stoian, f.n., cuprins în CF nr. 121979, nr. Top. 5388/2/2/1/10/3/4;   5389/2/1/10/3/4;   5391/1/10/3/4;   5392/1/1/10/3/4, nr. cad.

1308/1/10/3/4.

Art. 2. Se desemneaza d-na Moldovan-Petrut Luminita, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Administratiei Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si persoana nominalizata la art. 2.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban