Hotărârea nr. 328/2009

HCL 328 Privind acceptarea unei donaiii ¦i trecerea unui teren in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ de la Moldovan Septimiu Traian ¦i soiia Moldovan Margareta.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 328

din 30 iulie 2009

privind acceptarea unei donații si trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures de la Moldovan Septimiu Traian si sotia Moldovan Margareta

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 435 din 15.07.2009, prin Administratia Domeniului Public, Biroul Juridic, privind acceptarea unei donatii si trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures de la Moldovan Septimiu Traian si sotia Moldovan Margareta

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donatiile facute statului,

În temeiul art. 36, art. 45, alin. 3, art. 115, lit. „b” si art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se accepta donatia de la Moldovan Septimiu Traian si sotia Moldovan Margareta, si se trece în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mures terenul intravilan în cota de 40/3398 mp , situat în Tîrgu Mures, str. Pomilor nr. 2, cuprins în CF nr. 92221/N, nr. Top. 5410/2/2/1/1/6, 5410/2/2/2/2/2/6, 5413/2/6, 5410/1/1/6, 5410/1/2/6, nr. cad. 445/6.

Art. 2. Se desemneaza d-na Moldovan-Petrut Luminita, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Administratiei Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si persoana nominalizata la art. 2.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban