Hotărârea nr. 327/2009

HCL 327 Privind modificarea anexei nr. 2/B la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa ¦i canalizare in vederea amenajarii unor parcari.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 327 din 30 iulie 2009

privind modificarea anexei nr. 2/B la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în vederea amenajarii unor parcari

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 517 din 16.07.2009, prin Administratia Domeniului Public, Biroul Juridic, privind modificarea anexei nr. 2/B la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în vederea amenajarii unor parcari,

In temeiul art. 36, alin. (1), art. 36, alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (3), art. 115, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea anexei 2/B - pozitia 13 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, încheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A., în sensul scoaterii din concesiune a terenului în suprafata de 541 mp din suprafata totala a imobilului de 86.363 mp, situat în Tîrgu-Mures, str. Apeductului nr. 5456, identificat în schita anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, în vederea amenajarii de parcari.

Art. 2. Toate actele încheiate ulterior contractului ce privesc dispozitiile art. 1 al prezentei se modifica în mod corespunzator.

Art. 3. Se împuterniceste Administratia Domeniului Public sa efectueze, în numele si pe seama municipiului Tîrgu-Mures, procedurile si actele necesare efectuarii dezmembrarii terenului, conform art. 1 al prezentei.

Art. 4. Prezenta se va comunica în conditiile legii inclusiv la ADI Aquainvest S.A.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public, S.C. Compania Aquaserv S.A. si Directia Economica.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban