Hotărârea nr. 326/2009

HCL 326 Privind aprobarea sprijinului financiar pentru aciiuni ale instituiiilor de invaiamint in baza concursului de proiecte pe semestrul II 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 326

din 30 iulie 2009

privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învatamânt în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, nr.21.535 din 2009, prin Serviciului Activitati Culturale, Sportive de Tineret si Locativ cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni ale unitatilor de învatamânt în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2009, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 14, alin. (1) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, si art. 1 si art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul art. 36, alin. (6), lit. „a”(1), al art. 45, si al art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba sprijinirea actiunilor unitatilor de învatamânt în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2009, conform tabelului prezentat în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, Serviciul Activitati Culturale, Sportive de Tineret si Locativ.

Președinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban