Hotărârea nr. 325/2009

HCL 325 Privind incheierea contractelor de inchiriere pentru spaiiile situate in str. Nicolae Grigorescu nr. 19, precum ¦i atribuirea cu titlu gratuit a spaiiului situat in str. Gh. Doja nr. 9 in favoarea Serviciului stabilire incasare impozite ¦i taxe.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 325

din 30 iulie 2009

privind încheierea contractelor de închiriere pentru spatiile situate în str. Nicolae Grigorescu nr. 19, precum si atribuirea cu titlu gratuit a spatiului situat în str. Gh. Doja nr.

9 în favoarea Serviciului stabilire încasare impozite si taxe

Consiliul local municipal Tîrgu - Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 1784 B din 23.07.2009, privind încheierea contractelor de închiriere pentru spatiile situate în incinta Casei de Cultura Mihai Eminescu precum si atribuirea cu titlu gratuit a spatiului situat în str. Gh. Doja nr. 9 în favoarea Serviciului stabilire încasare impozite si taxe.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. „a” si „b”, a art. 45, alin. (3), precum si a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba încheierea Contractului de închiriere pentru spatiile situate în incinta Casei de Cultura Mihai Eminescu, situat la etajul I al imobilului în suprafata de 513 mp în favoarea Casei de Cultura a Studentilor Tîrgu-Mures, pentru o perioada de 3 ani.

Sala de expozitii în suprafata de 115 mp va fi exploatata în comun de catre SPUM si Casa de Cultura a Studentilor în baza unui program care va fi stabilit distinct în contract.

Art. 2. Se aproba încheierea Contractului de închiriere pentru spatiile situate în incinta Casei de Cultura Mihai Eminescu, situat la etajul I al imobilului în suprafata de 90 mp pentru filiala Bibliotecii Judetene Mures, pentru o perioada de 3 ani.

Art. 3. Se aproba repartizarea spatiului cu titlu gratuit situat în str. Gh. Doja nr. 9 în suprafata de 20 mp în favoarea Serviciului Stabilire, Încasare Impozite si Taxe

Demararea actiuni de amenajare interioara a spatiului în cauza cade în sarcina S.C. LOCATIV S.A, în calitate de administrator.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea, prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale, Biroul locativ si administrare patrimoniu scoli si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta

jrs.Peti Andrei Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban