Hotărârea nr. 324/2009

HCL 324 Privind modificarea cap. III., art. 4, alin. (1) al contractului nr. 9/2005 incheiat cu Asociaiia Maghiara Tehnico-¬tiiniifice din Transilvania, Filiala Mure¦ pentru spaiiul situat in municipiul Tirgu Mure¦, strada Papiu Ilarian, nr. 19.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 324

din 30 iulie 2009

privind modificarea cap. III., art. 4, alin. (1) al contractului nr. 9/2005 încheiat cu

Asociația Maghiara Tehnico-Stiintifice din Transilvania, Filiala Mures pentru spațiul situat în municipiul Tîrgu Mures, strada Papiu Ilarian, nr. 19

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr......./ 16 iulie 2009 a Direcției activitati social-

culturale si patrimoniale pentru modificarea duratei de închiriere a spatiului destinat sediului Asociatiei Maghiara Tehnico-Stiintifice din Transilvania, Filiala Mures situat în municipiul Tîrgu-Mures, strada Papiu Ilarian nr. 19,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. „a” si „b”, art. 45, alin. (3) precum si a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea cap. III. Art. 4, alin. (1) al Contractului nr. 9 din 20 iulie 2005 încheiat între S.C. LOCATIV S.A. si Asociatia Maghiara Tehnico-Stiitifica din Transilvania, Filiala Mures, în sensul modificarii termenului închirierii, acesta urmând a avea urmatorul continut „Termenul închirierii este de 25 de ani, cu începere de la 1 august 2009 pâna la 31 iulie 2034” pentru imobilul situat în municipiul Tîrgu-Mures, strada Papiu Ilarian nr. 19

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale respectiv S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban