Hotărârea nr. 323/2009

HCL 323 Privind aprobarea concesionarii directe catre S.C. GEODOR COM S.R.L. a terenului in suprafaia de 12 mp, situat in Tirgu Mure¦, Piaia 22 Decembrie 1989 apariinind municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 323

din 30 iulie 2009

privind aprobarea concesionarii directe catre S.C. GEODOR COM S.R.L. a terenului în suprafata de 12 mp, situat în Tîrgu Mures, Piata 22 Decembrie 1989 apartinând municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Inspectorului sef al Serviciului public Administrația Pietelor nr. 1673 din 19 iunie 2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. GEODOR COM S.R.L. a terenului în suprafata de 12 mp., situat în tîrgu Mures, Piata 22 Decembrie 1989,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c” coroborat cu alin. (5), lit. „a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. GEODOR COM S.R.L. a terenului în suprafata de 12 mp., din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, administrat direct de serviciul public de specialitate -Administratia Pietelor, situat în Piata 22 Decembrie 1989, identificat prin C.F. nr. 90387/N în vederea extinderii spatiului comercial, cu asigurare cale de acces.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara T.V.A., este de 122,4 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Serviciul public Administratia Pietelor.

Presedinte de sedinta jrs. Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban