Hotărârea nr. 322/2009

HCL 322 Privind constituirea unei comisii pentru pentru efectuarea procedurilor de achiziiionare in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ a unor locuinie.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 322 din 30 iulie 2009

privind constituirea unei comisii pentru pentru efectuarea procedurilor de achiziționare în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a unor locuinte

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1342 din 16.07.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures, referitoare la aprobarea Caietului de sarcini întocmit pentru achizitionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a unui numar de 200 unitati locative în vederea implementarii strategiei locale de dezvoltare în domeniul social si asigurarea de locuinte pentru anumite categorii de persoane, prezentata de Directia economica, amendamentele si propunerile facute în plenul Consiliului local,

Vazând prevederile art. 36, alin. (3), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e” si alin. (6), lit. „ a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba constituirea unei comisii pentru efectuarea procedurilor de achizitionare în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a unor locuinte în domeniul social si asigurarea de locuinte sociale, locuinte pentru tineret sau pentru alte persoane cu probleme locative, cu urmatoarea componenta:

 • 1.  Csegzi Sandor

  • - viceprimar;

  • - viceprimar;

  • - consilier local;

  • - consilier local;

  • - consilier local;

  • - consilier local;

  • - consilier local;


 • 2. Maior Caludiu

 • 3. Roman Ioana

 • 4. David Csaba

 • 5. Buda Bogdan

 • 6. Molnar Gabor

 • 7. Florea Constantin

  Art. 2. Cu aducerea la comisiei desemnati la art. 1.


îndeplinire a prezentei hotarâri se împuternicesc membrii

Presedinte de sedinta jrs. Peti Andrei


Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban