Hotărârea nr. 321/2009

HCL 321 Privind completarea Hotaririi Consiliului local nr. 142/26.03.2009 referitoare la aprobarea achiziiionarii din proprietatea lui Benedek Istvan ¦i soiia Benedek Erzsebet in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ a terenului in suprafaia de 225 mp situat in Tirgu Mure¦ str. Rasaritului, f.n.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 321

din 30 iulie 2009

privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 142/26.03.2009 referitoare la aprobarea achizitionarii din proprietatea lui Benedek Istvan si sotia Benedek Erzsebet în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 225 mp situat în Tîrgu Mures str. Rasaritului, f.n.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1344 din 16.07.2009 a Primarului municipiului Tîrgu-Mures prin Directia Economica, Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, privind completarea HCL nr. 75 din 26.02.2009,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. „b” si art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba achizitionarea din proprietatea lui Benedek Istvan si sotia Benedek Erzsebet în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 225 mp situat în Tîrgu-Mures str. Rasaritului f.n, identificat prin CF nr. 1057/II/I Tîrgu Mures, nr. top. 2649/2/4 si CF nr. 91178/N nr. top 2532/6/1/1/1, în vederea modernizarii strazii conform H.C.L.M. nr. 84/27.03.2008.

Art. 2. Pretul negociat de catre comisia constituita în baza H.C.L.M. nr. 45/31.07.2008 este de 98 euro/mp.

Art. 3. Odata cu intrarea în vigoare a prezentei hotarâri se abroga orice dispozitii contrare cuprinse în hotarâri anterioare prezentei.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban