Hotărârea nr. 320/2009

HCL 320 Privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care au calitatea de administrator de condominiu in municipiul Tirgu Mure¦.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 320

din 30 iulie 2009

privind aprobarea metodologiei de atestare a

persoanelor fizice care au calitatea de administrator de condominiu în municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atestare a administratorilor de imobile-persoane fizice, proiect promovat din initiativa Primarului dr. Dorin Florea;

Vazând Expunerea de motive nr. B1/328/21.07.2009 a Biroului corp control si relatii cu asociatiile de proprietari, privind propunerea de aprobare a metodologiei de atestare a administratorilor de imobile - persoane fizice;

În baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari precum si ale art. 58 din HG nr. 1588 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 230/2007;

În temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 19, art. 45, alin. (1) si (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Atestarea administratorilor de imobile-persoane fizice se realizeaza în conformitate cu Metodologia de atestare anexata, parte integranta din prezenta hotarâre.

Se aproba atestarea persoanelor fizice pentru exercitarea functiei de administrator de imobile cu mai multe apartamente conform Metodologiei de atestare a persoanelor fizice care au calitatea de administrator de condominiu, cuprinsa în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre .

Art. 2. Atestatul de administrator de imobil poate fi retras,în conditiile legii,de catre primar daca nu mai sunt îndeplinite conditiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 3. Administratorul-persoana fizica atestata poate presta servicii de administrare a condominiilor pentru maximum 5 asociatii de proprietari. În caz contrar, Biroul Corp Control si Relatii cu Asociatiile de Proprietari, poate face propuneri de suspendare sau retragere a atestatului, în conditiile legii.

Art. 4. Menținerea raporturilor de serviciu dupa data de 31.12.2009, cu un administrator-persoana fizica care nu este atestat, în conditiile prezentei hotarâri, constituie contraventie si se sanctioneaza conform H.C.L.M. nr. 27 din data de 30 septembrie 2004 .

Art. 5. Administratorii de imobile persoane fizice se vor atesta de catre primarul municipiului Tîrgu Mures la propunerea Biroului corp control si relatii cu asociatiile de proprietari, în conditiile prezentei metodologii ;

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Biroul Corp Control si Relatii cu Asociatiile de Proprietari.

Președinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban