Hotărârea nr. 32/2009

HCL 32 Privind respingerea proiectului de hotarire referitor la concesionarea directe catre Grebeni¦an ¬tefan a terenului in suprafaia de 33 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 32 din 29 ianuarie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la concesionarea directe catre Grebenisan Stefan a terenului în suprafata de 33 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 92 din 19.01.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Grebenisan Stefan, a terenului în suprafata de 33 mp, situat în B-dul 22 Dec. 1989, nr. 28.

Având în vedere prevederile art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se respinge proiectul de hotarâre privind concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre Grebenisan Stefan a terenului în suprafata de 33 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în B-dul 22 Dec. 1989, nr. 28, identificat prin C.F. nr. 90899, nr. top 2092/11/2/1, 2092/1/1/2/1 în vederea extinderii spatiului comercial, într-un tot unitar cu spatiul învecinat.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria