Hotărârea nr. 319/2009

HCL 319 Privind stabilirea componeniei comisiei de verificare a situaiiilor de lucrari ¦i a stadiului fizic de execuiie, conform O.U.G. nr. 74/2007, la investiiia "Bloc de locuinie sociale in Cartierul Rovinari, Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 319

din 30 iulie 2009

privind stabilirea componentei comisiei de verificare a situațiilor de lucrări si a stadiului fizic de execuție, conform O.U.G. nr. 74/2007, la investiția “Bloc de locuințe sociale în Cartierul Rovinari, Tîrgu Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 332 din 20.07.2009 a Serviciului de Investiții si Control Investiții privind stabilirea componentei comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări si a stadiului fizic de executie conform OUG 74/2007, la investitia “Bloc de locuinte sociale în Cartierul Rovinari, Tîrgu Mures”

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”b” si “c”, alin. (4), lit. “d” si “e”, alin. (5), lit. “c”, alin. (6), lit. “a”, pct.17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba stabilirea componentei comisiei pentru verificarea situatiilor de lucrari si a stadiului fizic de executie la investitia “Bloc de locuinte sociale în Cartierul Rovinari, Tîrgu Mures” astfel:

  • -   Dirigintele de santier selectat în conditiile legii;

  • -   Sef Serviciu Investitii si Control Investitii - ing. Farcasan Rodica;

  • -  Inspector A.D.P. - Mozes Alexandru;

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Serviciul Investitii si Control Investitii.

Presedinte de sedinta

jrs. Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban