Hotărârea nr. 318/2009

HCL 318 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei in valuta pentru o delegaiie din partea Municipiului Tirgu Mure¦ ¦i a Consiliului local, cu ocazia deplasarii la Guzelcamli/Turcia, pentru a participa la Festivalului Sezonului, in perioada 23 - 28 iulie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 318

din 30 iulie 2009

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local, cu ocazia deplasarii la Guzelcamli/Turcia, pentru a participa la Festivalului Sezonului, în perioada 23 - 28 iulie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 732 P/13.07.2009 prezentata de catre Serviciul Relații Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie de 4 persoane.

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 1.880 USD + 9.716 LEI, conform cursului valutar dat de BNR la data efectuarii schimbului, pentru o delegatie de 4 persoane, în Turcia - Guzelcamli în perioada 23 - 28 iulie 2009.

Art. 2. În sedinta imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica

Presedinte de sedinta jrs. Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban