Hotărârea nr. 317/2009

HCL 317 Privind modificarea Hotaririi Consiliului Local Municipal Tirgu Mure¦ nr. 194/13 noiembrie 2008 privind actualizarea taxelor ¦i tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - pieie din municipiul Tirgu Mure¦ in anul 2009.c

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 317

din 30 iulie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures

nr. 194/13 noiembrie 2008 privind actualizarea taxelor si tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piete din municipiul Tîrgu Mures în anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu- Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Inspectorului sef al Serviciului public Administrația Pietelor Tîrgu Mures nr. 1803 din 9 iulie 2009 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures nr. 194/13 noiembrie 2008 privind actualizarea taxelor si tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piete din municipiul Tîrgu Mures în anul 2009 constatând oportunitatea acestor propuneri,

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „b” si alin. (4), lit. „c” coroborat cu art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Începând cu data de 01.08.2009, se modifica taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzarilor produselor rezultate din exercitarea unei activitati autorizate pe cont propriu, prevazuta în H.C.L. nr. 194/13 noiembrie 2008, Anexa nr. 1, cap. VI, pct. 1 cu referire la Piata Armatei, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Celelalte articole si anexe prevazute în Hotarârea Consiliului Local Municipal nr. 194/13 noiembrie 2008, ramân nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul public Administratia Pietelor.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban