Hotărârea nr. 316/2009

HCL 316 Privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% la unele imobile aflate in proprietatea S.C. LOCATIV S.A. Tirgu Mure¦ pentru anul fiscal 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 316

din 30 iulie 2009

privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25%

la unele imobile aflate în proprietatea S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures pentru anul fiscal 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive prezentata de Direcția Economica din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu Mures privind acordarea unor facilitați la plata impozitului aferent unor imobile aflate în proprietatea SC LOCATIV SA Târgu Mures,

În temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, alin.9, art.45 alin.2 si 115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata

H o t ar aste:

Art. 1. Pentru anul fiscal 2009 se aproba reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% pentru impozitul datorat de SC LOCATIV SA pentru apartamentele nr. 16,18,19 si 20, închiriate în blocul nou de locuinte din Aleea Carpati nr.23A.

Art. 2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban