Hotărârea nr. 315/2009

HCL 315 Privind susiinerea proiectului de hotarire privind scutirea de plata a taxei datorate pentru avizele sau acordurile emise de catre S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. ¦i S.C. ENERGOMUR S.A., la investiiiile publice ale Primariei Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 315 din 30 iulie 2009

privind susținerea proiectului de hotărâre privind scutirea de plata a taxei datorate pentru avizele sau acordurile emise de catre

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. si S.C. ENERGOMUR S.A., la investitiile publice ale Primariei Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 10461 /DIII/ 01.07.2009, prin Compartimentul Arhitect Sef, privind scutirea de plata a taxei datorate pentru avizele sau acordurile emise de catre S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. si S.C. ENERGOMUR S.A., la investitiile publice ale Primariei Municipiului Tîrgu-Mures si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Tinând seama de prevederile :

  • -       H.C.L.M. nr. 205/08.05.2009 privind modificarea si completarea art. 2, art. 4, art. 5, alin. (1), si art. 7 din H.C.L.M. nr. 98/03.03.2009 referitoare la aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

  • -       H.C.L.M. nr. 32/09.02.2006 privind aprobarea contractului de delegare gestiune pentru operarea SACET de catre S.C. Energomur S.A.;

  • -      Hotarârea nr. 55/12.06.2009 a Consiliului de administratie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.;

  • -      Hotarârea nr. 21/14.04.2008 a Consiliului de administratie a S.C. ENERGOMUR S.A.

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (4), lit. „c”, alin. (9), art. 45, alin., (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba scutirea de plata a taxei datorate pentru avizele sau acordurile emise de catre S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. si S.C. ENERGOMUR S.A., la investitiile publice ale Primariei Municipiului Tîrgu-Mures solicitate cu scopul obtinerii de certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza domnul dr. Florea Dorin, primarul municipiului, S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. si S.C. ENERGOMUR S.A.

Presedinte de sedinta

jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban