Hotărârea nr. 314/2009

HCL 314 Privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Pui Sebastian Alexandru.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 314 din 30 iulie 2009

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Pui Sebastian

Alexandru

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 317/2009 a Secretarului Municipiului Tîrgu-Mures privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Pui Sebastian Alexandru,

În temeiul prevederilor art. 31, 33 si 36 alin. 1 si alin. 9, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Articol unic: Se valideaza mandatul de consilier local de pe listele Partidului National Liberal, al d-lui Pui Sebastian Alexandru.

Presedinte de sedinta jrs.Peti Andrei

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban