Hotărârea nr. 313/2009

HCL 313 Privind respingerea plingerilor prealabile formulate de Partidul Naiional Liberal - Mure¦ ¦i Asociaiia APDO LIDER ¦i reconfirmarea prin vot a alegerii viceprimarului Maior Sergiu Claudiu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 313 din 30 iunie 2009

privind respingerea plângerilor prealabile formulate de Partidul National Liberal - Mures si Asociația APDO LIDER si reconfirmarea prin vot a alegerii viceprimarului Maior Sergiu Claudiu

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. 283 din 29.06.2009 prezentata de Secretarul Municipiului Tîrgu Mures, privind respingerea plângerilor prealabile formulate de Partidul National Liberal - Mures si Asociatia APDO LIDER si reconfirmarea prin vot a alegerii în functie a viceprimarului Maior Sergiu Claudiu,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (9), art. 45, alin. (1), art. 57, alin. (1), (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se resping plângerile prealabile ale Partidului National Liberal - Mures si Asociatia APDO LIDER, având ca obiect revocarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 267/23 decembrie 2008 si tuturor hotarârilor adoptate de Consiliul local municipal din data de 23 decembrie 2008.

Art. 2. Se reconfirma prin vot alegerea viceprimarului Municipiului Tîrgu Mures dl. Maior Sergiu Claudiu.

Art. 3. De executarea prezentei raspunde Secretarul Municipiului Tîrgu Mures si Directia juridica, contencios administrtiv si administratie publica locala care va întocmi si raspunsul la plângerile prealabile.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban