Hotărârea nr. 312/2009

HCL 312 Privin aprobarea deplasarii unei delegaiii din partea Municipiului Tirgu-Mure¦ ¦i a Consiliului local, la Baja/Ungaria, in perioada 10 - 12 iulie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 312

din 30 iunie 2009

cu privire la aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului local, la Baja/Ungaria, în perioada 10 - 12 iulie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările si modificările ulterioare, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinireă unor misiuni cu cărăcter temporăr,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, prin Serviciul de Relatii Publice Interne si Internationale, nr. 673/P/30.06.2009, privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Municipilui Tîrgu Mures si a Consiliului local la Baja,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 340 EUR, pentru delegatia din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local în perioada 10 - 12 iulie 2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures, dr. Dorin Florea, prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban