Hotărârea nr. 311/2009

HCL 311 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei in valuta pentru o delegaiie din partea Municipiului Tirgu Mure¦ ¦i a Consiliului local, care se va deplasa la Budapesta, in perioada 16 - 20 iulie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 311 din 30 iunie 2009

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local, care se va deplasa la Budapesta, în perioada 16 - 20 iulie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr. 672/P/30.06.2009 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie de 4 persoane din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local.

Deplasarea are ca scop participarea la manifestarile organizate de Primaria sectorului XI Budapesta, în perioada 16-20 iulie 2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 550 EUR, pentru o delegatie de 4 persoane din partea Municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local, cu ocazia deplasarii la Budapesta/Ungaria, pentru a participa la manifestarea gazduita de Primaria sectorului XI Budapesta, în perioada 16-20 iulie 2009.

Art. 2. În sedinta Consiliului local municipal imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban