Hotărârea nr. 310/2009

HCL 310 Privind modificarea ¦i completarea din Hotaririi Consiliului local municipal nr. 235/28 mai 2009 pentru atribuirea suplimentara a unei pivniie in suprafaia de 43,09 mp, situate in Tirgu Mure¦, strada Bolyai, nr. 36 in favoarea filialei mure¦ene a Asociaiiei Nevazatorilor din Rominia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 310

din 30 iunie 2009

privind modificarea si completarea din Hotărârii Consiliului local municipal nr. 235/28 mai 2009 pentru atribuirea suplimentara a unei pivnite în suprafata de 43,09 mp, situate în Tîrgu Mures, strada Bolyai, nr. 36 în favoarea filialei muresene a Asociatiei Nevazatorilor din România

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. ________din______________2009 privitor la atribuire de spatii,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. „a” si „b”, art. 45, alin. (3) precum si a art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba repartizarea unei pivnite în suprafata de 43,09 mp, situata în Tîrgu Mures, str. Bolyai, nr. 36, în favoarea Filialei Mures a Asociatiei Nevazatorilor din România pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire succesiva fara indeplinirea vreunei formalitati pâna la 15 ani, în conditiile suportarii costurilor amenajarii spatiului (pivnitei) pe cheltuiala asociatiei.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban