Hotărârea nr. 309/2009

HCL 309 Privind susiinerea cererii de finaniare pentru "Casa verde in municipiul Tirgu Mure¦" de catre Consiliul local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 309

Din 30 iunie 2009

privind susținerea cererii de finanțare pentru „Casa verde în municipiul Tîrgu Mures” de catre Consiliul local municipal Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Vazând expunerea de motive nr. 192 din 29.06.2009 privind susținerea cererii de finanțare pentru „Casa verde în municipiul Tîrgu Mures” de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures.

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba aplicarea de catre Municipiul Tîrgu Mures a proiectului „Casa verde în Municipiul Tîrgu Mures” la „Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara, energia geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”, în vederea contractarii finantarii nerambursabile acordate de Administratia Fondului pentru Mediu .

Art. 2. Se aproba sustinerea proiectului în valoare de 5.000.000 lei, din care: finantare nerambursabila 4.000.000 lei iar 1.000.000 lei contributia proprie Municipiului Tîrgu Mures.

Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica, Directia Comunicare, Proiecte de Finantare Internationala si Resurse Umane prin Serviciul Proiecte de Finantare Internationala.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban