Hotărârea nr. 308/2009

HCL 308 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Casa verde in municipiul Tirgu Mure¦" de catre Consiliul local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 308

Din 30 iunie 2009

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Casa verde în municipiul Tîrgu Mures” de catre Consiliul local municipal Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Vazând expunerea de motive nr. 193 din 29.06.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte de Finanțare Internaționala si Resurse Umane privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Casa verde în municipiul Tîrgu Mures” de catre Consiliul local municipal Tîrgu Mures,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Casa verde în municipiul Tîrgu Mures” si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu Anexa nr. 1.

Art. 2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban