Hotărârea nr. 307/2009

HCL 307 Privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tirgu Mure¦ ¦i Clubul Sportiv Universitar din Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 307

din 30 iunie 2009

privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mures si Clubul Sportiv Universitar din Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.461/26.06.2009 initiata de Primarul Municipiului Tîrgu-Mures, cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-Mures si Clubul Sportiv Universitar din Tîrgu-Mures si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, completate cu Legea Nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a H.C.L.M. nr. 400/2007, cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive în municipiul Tîrgu Mures, pentru anul 2008,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct.6 si alin. (7), lit. „a”, art. 45, precum si ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Contractul de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mures si Clubul Sportiv Universitar din Tîrgu Mures, prezentat în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 400.000 lei, reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu Mures la asociere, pentru editia 2009-2010.”

Art. 3. Se nominalizeaza urmatoarele persoane pentru a face parte din Consiliul Director al asocierii:

 • - Sita Ioan                   - consilier local municipal;

 • - Benedek Istvan            - consilier local municipal;

 • - Todoran Liviu Emil Nicu - consilier local municipal.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban


Anexa


MUNICIPIUL TÎRGU-MURES

PRIMARIA

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 ? Fax: 00-40-265-267.772 ? www.tirgumures.ro

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. ____________ din _________________ 2009

I. PARTILE CONTRACTANTE

MUNICPIUL Tîrgu-Mures, prin PRIMARIA MUNICIPIULUI Tîrgu-Mures, cu sediul în Tîrgu-Mures, Piata Victoriei, nr.3, telefon: 268.330, având cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu-Mures, reprezentat prin Dr. DORIN FLOREA - Primar si Ec. KISS IMOLA - Director Economic

si

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR Tîrgu-Mures cu sediul în Tîrgu-Mures str. Gheorghe Marinescu nr. 38, CIS nr. MS/A1/00114/2001, telefon 0265/210.149, cont de virament nr. RO96TREZ4765009XXX000290 deschis la Trezoreria Tîrgu-Mures, reprezentat prin : Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN COPOTOIU, Rector UMF - în calitate de Pre?edinte de onoare C.S.U. Tg. Mure?, NEAGU NICOLAE în calitate de Presedinte GABRIELA BULGARIU, în calitate de Director .

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Asocierea dintre Municipiul Tîrgu-Mures ?i CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR Tîrgu-Mures, are în vedere sprijinirea sportului universitar de performan?a din municipiul Tîrgu-Mures.

Art.2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipelor reprezentative de volei ale CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR Tîrgu-Mures, pentru pregatirea si participarea sportivelor acestei sectii la competitiile interne si internationale, stabilite prin calendarul Federatiei Române de Volei.

Art.3. Activitatea în vederea realizarii prezentei asocieri se va desfasura sub conducerea economica si juridica a unui Consiliul Director (C.D.) ai carui membrii vor fi:

 • 1.  _______________________ - presedinte

 • 2.  ______________________ - vicepresedinte

 • 3. __________________ - membru

 • 4. __________________ - membru

 • 5. __________________ - membru

 • 6. __________________ - membru

 • 7. _________________ - membru

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada nedeterminata.

IV. CONTRIBUȚIA FIECĂREI PARTI CONTRACTANTE ÎN VEDEREA REALIZĂRII COLABORARII

Art.5. Municipiul Tîrgu-Mures are urmatoarele obligatii:

 • a) alocarea sumei de______________lei, pentru sezonul competitional 2009-2010, conform

Hotarârii Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures;

 • b) desemnarea de reprezentanti proprii în Consiliul Director;

Art.6. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR Tîrgu-Mures are urmatoarele obligatii:

 • a)  crearea la nivelul echipelor reprezentative de volei ale CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR Tîrgu-Mures a unui colectiv capabil de a atinge obiectivele propuse de Consiliul Director;

 • b)  îmbunatatirea condi?iilor bazei materiale ?i de pregatire a sportivelor;

 • c)  atragerea în cadrul grupelor de cadete, junioare ?i senioare , a unui numar cât mai mare de sportive cu calita?i pentru voleiul de performan?a ?i mare performan?a;

 • d)  utilizarea fondurilor alocate de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures numai pentru scopurile aprobate de Consiliul Director;

 • e)  solicitarea în scris, lunar, a sumei alocate;

 • f)  prezentarea documentelor contabile spre verificare la solicitarea organelor competente, inclusiv a Camerei de Conturi;

 • g)  respectarea hotarârilor Consiliului Director constituit în conditiile prezentului contract;

 • h)  desemnarea de reprezentanti proprii în Consiliul Director;

V. CONDITIILE DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE A COLABORARII

Art.7. Colaborarea se va desfasura sub conducerea economica si juridica a unui Consilu Director desemnat de comun acord de catre partiile asociate.

Art.8. Consiliul Director este format din 7 membri.

Art.9. Consiliul Director functioneaza pe baza Regulamentului anexa la contract.

Art.10. Consiliul Director constituit în conditiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activitatii realizate si a conditiilor de realizare a prezentului contract.

Art.11. În conformitate cu prevederile art.5. pct. b ?i art. 6, pct. h, din Consiliul Director vor face parte urmatorii :

 • 1.  _______________________ - presedinte

 • 2.  ______________________ - vicepresedinte

 • 3. __________________ - membru

 • 4. __________________ - membru

 • 5. __________________ - membru

 • 6. __________________ - membru

 • 7. _________________ - membru

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Încetarea prezentului contract se va face prin hotarârea de comun acord a colaboratorilor.

Art.13. În cazul în care unul dintre colaboratori desfasoara activitati contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea va avea loc, unilateral, cu un aviz prealabil obligatoriu, de 15 zile.

Art.14. Municipiul Tîrgu-Mures îsi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele conditii:

 • -  nerespectarea hotarârilor Consiliului Director

 • -  neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliul Director

 • -   schimbarea destinatiei fondurilor alocate în alta directie decât cea prevazuta în anexa regulament.

Art.15. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, în conditiile prevazute de lege. Dupa încetarea clauzei de forta majora, contractul îsi va relua cursul.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al partilor contractante.

Art.17. Orice modificare în legislatia actuala cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o forma convenabila ambilor colaboratori.

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea s-au încetarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila, în caz contrar, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în doua exemplare, azi _____________________,

câte unul pentru fiecare dintre partile asociate.

MUNICIPIUL

Tirgu-Mures


PRIMAR

Dr. Dorin Florea


CLUB SPORTIV UNIVERSITAR

Tîrgu - Mures

PREȘEDINTE DE ONOARE

Prof.Univ.Dr. Constantin Copotoiu

Rector U.M.F. Tg. Mure?

DIRECTOR Direcția economica

PRE?EDINTE

Nicolae Neagu


Kiss Imola

VIZA JURIDICA

Macesanu Virgil


DIRECTOR, Gabriela Bulgariu


MUNICIPIUL TÎRGU-MURES

PRIMARIA

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 ? Fax: 00-40-265-267.772 ? e-mail:ong@tirgumures.ro

ANEXA, REGULAMENT

Privind condițiile de finanțare si de administrare a fondurilor acordate de la bugetul local pentru sprijinirea Clubului Sportiv Universitar Tîrgu -Mures, în baza contractului de asociere pe linie sportiva.

 • 1. Obiectul si volumul/natura activitatii specifice de realizat: Reprezentarea municipiului Tîrgu Mures în Campionatele Na?ionale Divizionare A1, A2 - senioare - Campionatul Na?ional de Junioare-Campionatul Na?ional de Cadete - volei feminin.

 • 2. Parametrul/Obiectivul sportiv de realizat:

 • a) Promovarea în loturile na?ionale de volei a unui numar de cca. 6 jucatoare, astfel :

 • •  Senioare 1-2 jucatoare;

 • •  Junioare 1-2 jucatoare;

 • •  Cadete 2-3 jucatoare.

 • b) Clasarea, în competi?iile oficiale interne din anul competi?ional 2009-2010, a echipelor reprezentative de volei ale CSU M-Medicina CSS Tg.Mure? , pe nivele de performan?a ?i vârsta, astfel:

Echipa de senioare - locurile VI-VIII;

Echipa de junioare - locurile I-III;

Echipa de cadete - locurile I-III.

 • 3. Destinatia fondurilor derulate prin Asociere:

- Achitarea, de catre Clubul Sportiv Universitar Tîrgu Mures, a unor cheltuieli ce servesc scopurilor prevazute la articolul 2 din contractul de asociere, respectiv: achitarea si recompensarea prestatiilor sportive voleibalistice; decontarea cheltuielilor de pregatire a echipelor de volei (antrenamente si cantonamente); decontarea cheltuielilor de participare efectiva la campionatele de volei (taxe închiriere teren de joc, transport, cazare, masa, alimentatie de efort, etc.); a cheltuielilor pentru achizitionarea de echipament sportiv; a cheltuielilor cu organizarea competitiilor oficiale de volei (plata arbitrilor, a medicilor si a altor persoane si institutii implicate, etc.); a cheltuielilor pentru func?ionarea Centrului de exceln?a în volei pentru junioare ?i cadete de pe lânga Clubul Sportiv Universitar Tîrgu-Mure? (în conformitate cu atribu?iile care vor reveni Consiliului Municipal Tîrgu-Mure?, prevazute în Regulamentul de func?ionare ?i organizare a centrului); selec?ionarea în cadrul acestui centru a unui numar cât mai mare sportive cu calita?i pentru voleiul de performan?a ?i mare performan?a; anumite costuri pentru îmbunatatirea bazei materiale si de pregatire a sportivelor din cadrul C.S.U. Tîrgu Mures.

 • 4.  Prevederile contractului de asociere pe linie sportiva a Municipiului Tîrgu-Mures cu Clubul Sportiv Universitar Tîrgu-Mures au putere deplina pentru cele doua parti, cf. Art. 69 din Legea 69/2000, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ, astfel:

 • 4.1. Asa cum este prevăzut la Art. 67 din Legea 69/2000, veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale oricarei structuri sportive, inclusiv ale Clubul Sportiv Universitar Tîrgu-Mures, sunt cuprinse într-un buget anual propriu al acestuia.

 • 4.2. Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face, dupa cum urmeaza:

 • a) potrivit competentelor stabilite în statutele si regulamentele structurilor sportive de drept public, pentru veniturile proprii;

 • b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele încheiate între parti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea programelor structurilor sportive de drept public.

 • 4.3. Regulamentul general de organizare si functionare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii, alcatuit din sapte membri, este urmatorul:

 • a)  C.D. se întruneste semestrial si ori de câte ori este necesar;

 • b) C.D. solicita raportari periodice, în ceea ce priveste utilizarea fondurilor asupra carora au deplina autoritate, prin hotarâri ale C.D. care se iau cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

 • c) Fiecare membru al C.D. are dreptul la un singur vot, care poate fi exprimat, prin vot deschis, sau prin vot secret, dupa cum decide majoritatea calificata a celor prezenti.

 • d) În cazul unui vot egal, decisiv va fi votul presedintelui Consiliului Director.

 • e) C.D. va practica principiul delegarii de autoritate, în ceea ce priveste sumele derulate prin intermediul Asocierii, în raport cu factorii decizionali cuprinsi în Organigrama C.S.U. Tîrgu Mures, înaintata si catre Ministerul Educa?iei, Cercetarii ?i Inovarii, în asa fel încât desfasurarea activitatii sportive pentru care Asocierea a fost constituita sa nu aiba de suferit în niciun fel.

 • 4.4. Alte prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii vor putea fi stabilite, daca situatia o va impune, în conditiile prevazute în contractul de asociere, si prezenta Anexa.

 • 4.5. C.D. al Asocierii se va raporta în mod corespunzator la Regulamentul Intern al C.S.U. Tîrgu Mures, regulament întocmit conform reglementarilor legale în materie, care este depus, pentru fiecare editie de campionat în parte, la Ministerul Educa?iei, Cercetarii ?i Inovarii ?i La Federa?ia Româna de Volei.

 • 5. În cazul ob?inerii de venituri suplimentare provenite din transferul unor jucatoare de volei aflate în relatii contractuale cu C.S.U. Tîrgu-Mure?, dupa înregistrarea acestor sume, CSU are obligativitatea de a remite Municipiului Tîrgu-Mures 50 % din valoarea sumelor obtinute pe aceasta cale, pe o perioada de timp egala cu cea de valabilitate a prezentului contract de asociere. Achitarea cotei de mai sus se va face în conditiile în care veniturile realizate vor depasi cheltuielile clubului.

Consiliul Director:

1. __________________

 • - presedinte

 • - vicepresedinte

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - membru


 • 2. __________________

 • 3.  __________________

 • 4.  __________________

 • 5.  __________________

 • 6.  __________________