Hotărârea nr. 306/2009

HCL 306 Privind introducerea unor taxe speciale pentru trenuleiul de la Platoul Corne¦ti aflat in administrarea Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 306 din 30 iunie 2009

privind introducerea unor taxe speciale pentru trenuletul de la Platoul Cornesti aflat în administrarea Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Vazând expunerea de motive nr. __________ din ______________ 2009,

prezentata de catre Serviciul Public de Utilitati Municipale privind introducerea unor taxe speciale pentru trenuletul de la Platoul Cornesti aflat în administrarea Municipiului Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin. (2), lit. „c” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba introducerea unei taxe speciale pentru trenuletul de la Platoul Cornesti.

Nr. crt.

Servicii

U.m.

Taxa lei

2009

2009*

s.d.sl.

1

Taxa trenulet copii fara însotitor

Lei/tura

1,00

1,00

2

Taxa trenulet copii cu însotitor

Lei/tura

2,00

2,00

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîtgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban