Hotărârea nr. 305/2009

HCL 305 Privind desemnarea unui consilier local in calitate de reprezentant al Municipiului Tirgu Mure¦ in Adunarea Generala A.D.I. AQUA INVEST MURE¬.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 305 din 30 iunie 2009

privind desemnarea unui consilier local în calitate de reprezentant al Municipiului Tîrgu Mures în Adunarea Generala A.D.I. AQUA INVEST MURES

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere demisia d-lui Molnar Gabor Jozsef - consilier local, din funcția de reprezentant al Municipiului Tîrgu Mures în Adunarea Generala a A.D.I. Aqua Invest Mures,

În temeiul prevederilor art. 11, 36, alin. (1), (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14, alin. (9), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se ia act de demisia d-lui Molnar Gabor Jozsef din functia de reprezentant al Municipiului Tîrgu Mures în Adunarea Generala a A.D.I. AQUA INVEST Mures si se numeste în aceasta functie dl. TODORAN LIVIU EMIL NICU - consilier local municipal.

Art. 2. Pe data intrarii în vigoare a prezentei se revoca art. 2 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 185/30 octombrie 2008.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza dl. TODORAN LIVIU EMIL NICU - consilier local municipal.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban