Hotărârea nr. 304/2009

HCL 304 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru extindere centru medical ¦i amenajare parcaj incinta - str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A", beneficiar Mailat Virgil - S.C. "Seracom" S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 304

din 30 iunie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru extindere centru medical si amenajare parcaj incinta - str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A”, beneficiar Mailat Virgil - S.C. ”Seracom” S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 10229 din 22.06.2009 prin compartimentul Arhitect Sef privind aprobarea documentatiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru extindere centru medical si amenajare parcaj incinta - str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art.25 alin(1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism “Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru extindere centru medical si amenajare parcaj incinta - str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A” pe parcelele identificate ca fiind cele înscrise în CF CF nr. 94669/N-Tîrgu Mures nr. top 4692/1/5 nr. cad 2729/5; CF nr. 92044/N - Tîrgu Mures nr. cad 4691/2/1/1/2/4; CF nr. 94665/N - Tîrgu Mures, nr. top 4692/1/1 nr. cad 2729/1, CF nr. 94666/N - Tîrgu Mures nr. top 4692/1/2 nr. cad 2729/2; CF nr. 94667/N - Tîrgu Mures nr. top 4692/1/3 nr. cad. 2729/3; CF nr. 94671/N - Tîrgu Mures nr. top 4692/1/7, nr. cad 2729/7; CF nr. 94760/N nr. top 4692/1/6 nr. cad 2729/6, CF nr. 94668/N - Tîrgu Mures nr. top 4692/1/4 si nr. cad 2729/4; CF nr. 94672/N - Tîrgu Mures nr. top 4692/1/8, nr. cad 2729/8; CF nr. 94673/N - Tîrgu Mures nr.top 4692/1/9 si nr. cad 2729/9 cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 5/2009 elaborat de S.C. ”Tektura” S.R.L. - arhitect urbanist Raus Adriana, proiect anexat care împreuna cu avizele ce sustin documentația face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare în urmatoarele conditii: Indicatorii urbanistici- cei reglementati de UTR „CA” din RLU aferent PUG , POTmax = 65%; CUTmax = 2,4.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire vor fi prezentate: toate avizele favorabile, studiile, acordurile necesare respectiv cele solicitate prin intermediul certificatului de urbanism prin care s-a solicitat întocmirea studiului.

Art. 3. Prevederile PUG Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin PUZ si concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures -dr. Florea Dorin, prin Arhitectul Sef.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban